59 träffar(sida 1 av 3)

Riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Riktlinjerna som första gången publicerades 2015 finns nu i en ny uppdaterad utgåva. Till riktlinjerna finns också en presentation (PPT) som beskriver syfte och vad riktlinjerna omfattar. Presentationen kan exempelvis användas som stöd vid implementering av riktlinjerna inom företagshälsan. Till riktlinjerna finns också ett en kortfattad version (pdf) som kan användas exempelvis vid utbildning eller i dialog med arbetsgivare/kund. Läs mer om vad som uppdaterats i den nya versionen i avsnittet ”Om riktlinjerna”

Inläggstyp: Publikation

Revidering av riktlinjer vid psykisk ohälsa

Myndighetens publikation ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen” publicerades första gången 2015. Sedan dess har ny forskning och kunskap tillkommit liksom ny lagstiftning och strategiskt arbete i form av regeringsuppdrag inom närliggande kunskapsområden.

Inläggstyp: Projekt

Vi uppdaterar riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatsen

Nu uppdaterar vi riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatsen, då nya forskningsrön tillkommit sedan de tidigare gavs ut. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för företagshälsovården och chefer på arbetsplatser för att förhindra och åtgärda alkoholproblem i arbetslivet.

Inläggstyp: Inlägg

Enkät inför uppdatering av riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Under 2023 gör vi en översyn och uppdatering av publikationen ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen”. Inför uppdateringen skulle vi vara mycket tacksamma om du som läst och på något sätt tillämpat riktlinjerna vill besvara en enkät om vad du tycker om dem och om du har förslag på hur de kan utvecklas.

Tack för ditt värdefulla bidrag!

Inläggstyp: Sida

Tyck till om riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna om psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska uppdateras under 2023. Därför gör vi en förstudie där vi bland annat frågar medarbetare inom företagshälsan om sina erfarenheter och synpunkter om de befintliga riktlinjerna. Resultatet ska fungera som underlag i arbetet med att ta fram uppdaterade riktlinjer.

Inläggstyp: Inlägg

Närbild på händer.

Uppdatering av riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen utarbetades och publicerades första gången 2016 och finns idag att ladda ner bland myndighetens publikationer. Ett arbete med att se över och uppdatera dessa riktlinjer har påbörjats.

Inläggstyp: Projekt

Uppdatering av riktlinjer om hälsoundersökningar

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen” utarbetades och publicerades första gången 2015 och finns idag att ladda ner bland myndighetens publikationer. Ett arbete med att se över och uppdatera dessa riktlinjer har påbörjats. En ny version av publikationen publiceras under slutet av 2023.

Inläggstyp: Projekt

Vad tycker du om våra två senaste riktlinjer?

Under året har vi hunnit med att släppa två riktlinjer. Under våren lanserade vi Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet och i september kom även Riktlinjer för synergonomi.

Inläggstyp: Inlägg

Användbara riktlinjer för dig som arbetar inom företagshälsovård

Tillsammans med både forskare och praktiker har vi hittills tagit fram sju riktlinjer som spänner över olika kunskapsområden inom företagshälsovård. Syftet med riktlinjerna är att utgöra ett underlag och stöd för företagshälsorna att arbeta med evidensbaserade arbetssätt och metoder. Förutom företagshälsovård kan även andra aktörer inom liknande verksamhet ha nytta av riktlinjerna, bland annat personer som arbetar inom HR, chefer, skyddsombud eller andra professioner som arbetar med arbetsmiljöutveckling.

Inläggstyp: Inlägg

Riktlinjer för att hantera mobbning och kränkande särbehandling klara våren 2021

Uppemot 20% av den svenska arbetskraften uppskattas vara utsatta för någon form att kränkande särbehandling varje år och av dem är cirka sju procent utsatta för mobbning. Grundläggande för att förebygga mobbning och kränkande särbehandling på arbetet är ett bra och tillitsfullt samarbetsklimat, säger Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Linköpings universitet.

Inläggstyp: Inlägg

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och presenterar ett underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär.

Inläggstyp: Publikation

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster. Riktlinjerna ges praktisk vägledning för att bestämma exponering av hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16.

Inläggstyp: Publikation

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och ger vägledning för genomförande av kartläggningar, analys och insatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland medarbetare.

Inläggstyp: Publikation