Användbara riktlinjer för dig som arbetar inom företagshälsovård

Tillsammans med både forskare och praktiker har vi hittills tagit fram sju riktlinjer som spänner över olika kunskapsområden inom företagshälsovård. Syftet med riktlinjerna är att utgöra ett underlag och stöd för företagshälsorna att arbeta med evidensbaserade arbetssätt och metoder. Förutom företagshälsovård kan även andra aktörer inom liknande verksamhet ha nytta av riktlinjerna, bland annat personer som arbetar inom HR, chefer, skyddsombud eller andra professioner som arbetar med arbetsmiljöutveckling.

De sju riktlinjerna – som finns att ladda hem från myndighetens webbplats – berör följande områden; förebygga och hantera psykisk ohälsa, genomförande av hälsoundersökningar, förebygga och hantera alkoholproblem, exponering av buller, förebygga och hantera ländsryggsbesvär, hantering av sociala hälsorisker – mobbning och kränkande särbehandling samt synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen.

Hur ska riktlinjerna användas?

I huvudsak är de till för att ge konkret vägledning om evidensbaserade arbetssätt och metoder att tillämpa i verksamheten. Riktlinjerna fungerar också som kunskapshöjande inom området. De kan läsas i delar eller i sin helhet, beroende på vilka förkunskaper man har.

Riktlinjerna berör forskningsläget på det aktuella området och lyfter fram evidens som finns, men tyngdpunkten ligger på praktisk vägledning i form av arbetssätt företagshälsa kontra arbetsgivare/kund, metodik och stöd i form av metoder och verktyg.

Till några av riktlinjerna finns också arbetshälsoekonomiska verktyg kopplade. Med hjälp av dessa kan man, med bakgrund i personalekonomiska modeller, räkna på kostnader kopplat till olika typer av besvär som kan uppstå till följd av bristande arbetsmiljöförhållanden.

Vår allra nyaste publikation handlar om synergonomi

Den 21 september lanserades ”Riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen”. Under ett livesänt webbinarium presenterade författarna delar av riktlinjerna. Webbinariet spelades in och går att se i efterhand.

Rätt anpassat ljus i form av dagsljus och belysning och annat som påverkar hur väl vi kan se det vi arbetar med kan tyckas vara en självklarhet på våra arbetsplatser. Det är det dock inte alltid, trots goda ambitioner och att man gör det man tror vara det rätta. Svårigheterna kan exempelvis ligga i att ett visst arbete är mer synkrävande och, eller innehåller komplexa arbetsuppgifter. Lägg därtill att vi individer är olika och kan ha behov av synhjälpmedel av olika slag. Det är dessutom många faktorer som spelar in för att åstadkomma tillfredställande synförhållanden på arbetsplatsen – och för att lyckas krävs bland annat både kunskap som god planering.

Även om det är störst möjlighet att få till bra synförhållanden vid om- eller nybyggnation så finns det mycket som går att göra i den dagliga verksamheten. I riktlinjerna hittar du bland annat praktisk vägledning, råd och stöd i form av arbetssätt, metoder och checklistor för såväl det förebyggande arbetet, såsom i planeringsarbetet för nya verksamheter, som för det systematiska förbättringsarbetet i befintliga miljöer.

Se hela webbinariet på vår youtube-kanal

Uppdatering av befintliga riktlinjer i fokus under nästa år

Under nästa år kommer inte några nya riktlinjer att tas fram. I stället satsar vi på att uppdatera och utveckla en eller två av de befintliga riktlinjerna. Det innebär att ny aktuell forskning gås igenom och inkluderas och att vi samtidigt gör en översyn av områden som eventuellt saknas och behöver läggas till. Just nu arbetar vi med att se över behovet av uppdatering av ”Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen” och ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen”.

Vilka riktlinjer saknar du?

Inför framtagande av kommande riktlinjer tar vi gärna emot förslag på områden där riktlinjer skulle vara av intresse. Fyll gärna i vårt förslagsformulär

Till samtliga riktlinjerna