Riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Riktlinjerna som första gången publicerades 2015 finns nu i en ny uppdaterad utgåva. Till riktlinjerna finns också en presentation (PPT) som beskriver syfte och vad riktlinjerna omfattar. Presentationen kan exempelvis användas som stöd vid implementering av riktlinjerna inom företagshälsan. Till riktlinjerna finns också ett en kortfattad version (pdf) som kan användas exempelvis vid utbildning eller i dialog med arbetsgivare/kund. Läs mer om vad som uppdaterats i den nya versionen i avsnittet ”Om riktlinjerna”.

Om riktlinjerna

Riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet ingår i myndighetens serie av riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Riktlinjerna om alkoholproblem omfattar kunskap och kvalitetssäkrade metoder för att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare. Riktlinjerna är huvudsakligen utformade för att tillämpas av företagshälsan, men fungerar även som ett kunskapsunderlag för arbetsgivare som ska införa kvalitetssäkrade metoder kring alkoholproblematik.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna har genomförts i ett nära samarbete mellan yrkesverksamma i olika professioner inom företagshälsan samt verksamhetsnära forskare.

Om den nya versionen

Riktlinjerna har uppdaterats utifrån ny forskning och nya referenser. Det innebär dock inte några stora förändringar i innehållet. Det som märks i genomlysningen av forskning som tillkommit är dock att evidensen för metodik som presenterats har förstärkts. Vissa begrepp har också förändrats över tid, exempelvis används nu begreppet riskkonsumtion istället för riskbruk, flerpartssamtal används i stället för trepartssamtal och så vidare.

Socialstyrelsens riktlinjer för riskkonsumtion har ändrats sedan senaste utgåvan, och Arbetsmiljöverket har gjort vissa justeringar i den nya AFS:en om arbetsanpassning som de uppdaterade riktlinjerna också tagit hänsyn till. Mer evidens har tillkommit när det gäller digitala interventioner, vilket har fått ett eget avsnitt. I övrigt har mindre strukturförändringar gjorts. Även riktlinjernas titel är något ändrad.

Riktlinjerna tar bland annat upp:

  • Alkoholvanor och dess konsekvenser
  • Begrepp- riskkonsumtion och skadligt bruk
  • Vikten av tidiga insatser och metoder som stöd för detta
  • Framtagande av och innehåll i alkoholpolicy
  • Arbetssätt och metoder för att förebygga och hantera alkoholproblem på organisatorisk nivå
  • Arbetssätt och metoder för att förebygga och hantera alkoholproblem på individnivå
  • Kort översikt om arbetsrätt och rehabilitering

Presentationsmaterial

Här finns en kortfattad presentation av riktlinjerna för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet. Den kan fungera stöd i arbetet med att implementera riktlinjerna inom företagshälsan.

Presentationsmaterial Riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Arbetshälsoekonomiskt verktyg

Till riktlinjen finns också ett arbetshälsoekonomiskt verktyg som hjälper arbetsgivare att ekonomiskt utvärdera organisationens kostnader kopplade till medarbetares ohälsosamma levnadsvanor, vilka ekonomiska konsekvenser det får för den enskilda medarbetare samt vilka hälsofrämjande insatser rörande levnadsvanor som är de mest kostnadseffektiva.

Läs mer om och ladda ner arbetshälsoekonomiska verktyg här.

Riktlinjerna i korthet

En tvåsidig sammanfattning som kan skrivas ut och användas vid utbildning och kundkontakter.

Beteckning

Riktlinje 3

Övrigt