Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning

Syftet med dessa riktlinjer är att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ge ett underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete gällande kränkande särbehandling och mobbning.

Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till företagshälsovården i Sverige men innehållet är också särskilt användbart för personal inom HR/arbetar med personalfrågor och för chefer och personal som arbetar med utvecklings- och arbetsmiljöfrågor. Riktlinjerna kan också användas av fackliga parter på både central, regional och lokal nivå, liksom av skyddsombud på olika nivåer. Även fristående experter och konsulter som arbetar med den typ av frågor som riktlinjerna berör kan ha användning av innehållet. Riktlinjerna innehåller en genomgång av lagstiftningen, aktuellt forskningsläge och internationell ”best practice” samt praktiska rekommendationer.

Riktlinjerna utgår från svensk arbetsmiljölagstiftning och dess regelverk för hur hälsorisker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan motverkas, åtgärdas och följas upp. Riktlinjerna är inte utformade för att ge rekommendationer för hantering och åtgärder utifrån diskrimineringslagstiftningen. Inte heller berörs rättsutredningar av misskötsamhet där personligt ansvar eller skuld ska avgöras.

Riktlinjerna i korthet

En tvåsidig sammanfattning som kan skrivas ut och användas vid utbildning och kundkontakter.

Beteckning

Riktlinje 6

Mer om kränkande särbehandling och mobbning