Om oss

Myndigheten för arbetsmiljökunskap - MynAK - är en myndighet under regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). MynAK ska fungera som ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö och bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. Här hittar du en översiktlig beskrivning av MynAK:s uppgifter.

MynAK sprider forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljö

För att lyckas i arbetsmiljöarbetet krävs förebyggande arbete utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det finns mycket forskning och därmed mycket kunskap om arbetsmiljö som i dagsläget inte kommer till praktisk nytta i arbetslivet. Det är också i dag svårt att skapa sig en bild över det samlade kunskapsläget. MynAK kommer att bidra till att lösa dessa problem genom att sammanställa evidensbaserad arbetsmiljökunskap och sprida den bland relevanta aktörer på arbetsmiljöområdet genom ett aktivt kommunikationsarbete.

MynAK utvärderar och analyserar arbetsmiljöpolitiken

Arbetsmiljöpolitiken är viktig båda ur ett individ- och samhällsperspektiv, bl.a. eftersom den kan bidra till att minska sjukskrivningstalen. Men hur vet man vilka insatser som fungerar? MynAK gör utvärderingar och analyser av statliga initiativ på området för att få fram underlag för att bedöma effektiviteten i olika insatser.

MynAK bedriver omvärldsbevakning

Genom att följa och analysera utvecklingen på arbetsmiljöområdet kan MynAK kontinuerligt stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

MynAK verkar internationellt

För att förbättra kunskapen om arbetsmiljö krävs även ett aktivt deltagande i internationella arbetsmiljöarbetet. MynAK ska därför följa utvecklingen  inom bl.a. EU om arbetsmiljöfrågor och verka för ökad kunskap om dessa frågor även i andra internationella sammanhang.

MynAK arbetar med företagshälsovårdens utveckling

Företagshälsovården har en viktig roll i arbetsmiljöområdet. MynAK kommer att verka för att förbättra förutsättningarna för en framgångsrik företagshälsovård genom att följa utvecklingen inom området och utarbeta forskningsbaserade riktlinjer som kan komma till användning för företagshälsovårdens olika aktörer.