Tyck till om riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna om psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska uppdateras under 2023. Därför gör vi en förstudie där vi bland annat frågar medarbetare inom företagshälsan om sina erfarenheter och synpunkter om de befintliga riktlinjerna. Resultatet ska fungera som underlag i arbetet med att ta fram uppdaterade riktlinjer.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har publicerat sju riktlinjer inom olika områden för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Målet med de riktlinjer som nu uppdateras är att ge företagshälsan ett forskningsbaserat och kvalitetssäkrat underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande och efterhjälpande arbete när det gäller arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

format_quote

Just nu genomför vi en förstudie där vi ser över vilken ny forskning som finns inom området och eftersom riktlinjerna funnits ett tag, sedan 2015, så finns det förhoppningsvis också en del erfarenhet av att tillämpa dem varför vi också i förstudien vill veta mer om det.

Liv Nilsson, processledande analytiker hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Mycket ny forskning har gjorts inom området, uppdateringen är därför nödvändig för att företagshälsorna ska ha tillgång till ett aktuellt och bra kunskapsstöd gällande psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ambitionen är att riktlinjerna ska ha ett tydligt språk och ett relevant och användbart innehåll så de blir praktiskt tillämpbara. Förstudien genomförs av professor Irene Jensen, Centrum för evidensbaserad praktik och forskningsassistent Martina Pettersson, Karolinska Institutet, tillsammans med Liv Nilsson.

Enkätens genomförande

Enkäten genomförs av Myndigheten för arbetsmiljökunskap genom en öppen länk. Ett mejl med information skickas till företagshälsor och till yrkesföreningarna, men myndigheten vill gärna ha hjälp att nå ut till alla som har erfarenhet av att använda riktlinjerna. Enkäten är öppen fram till den 2 december 2022.

Vi vill bland annat ha svar på vad användarna tycker är särskilt användbart i de befintliga riktlinjerna, hur de upplever att de ger stöd i deras arbete och förslag på förbättringsområden.

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsa, arbetsgivare eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och fokuserar på att förebygga, utreda och åtgärda så kallad arbetsrelaterad psykisk ohälsa, APO.  Arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna görs i ett nära samarbete mellan yrkesverksamma i olika professioner inom företagshälsan samt verksamhetsnära forskare.

Länk till enkäten

Fler riktlinjer:

Myndigheten har gett ut riktlinjer inom följande områden; psykisk ohälsa, hälsoundersökningar, alkoholproblem, buller, ländryggsbesvär, kränkande särbehandling och mobbning samt synergonomi.