Återrapportering om uppdrag: Riktlinjer för en evidensbaserad praktik inom företagshälsovård

I denna publikation kan du läsa vår återrapportering till regeringen för arbetet med utveckling och spridning av evidensbaserade riktlinjer under 2019.

Om publikationen

I regeringsbeslut A2018/01213/ARM från 2018-05-31 gavs myndigheten i uppdrag att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården. Detta uppdrag redovisades i rapport, FHV 2019:1, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning för 2018.

I regleringsbrevet för 2019 gavs myndigheten fortsatt uppdrag att arbeta med att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården. Vad som genomförts inom ramen för detta uppdrag under budgetåret 2019 redovisas i denna rapport som lämnas till
regeringen i samband med årsredovisningen för 2019.

Övrigt