Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter och hur du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud.

Rättigheter

Här kan du läsa om de rättigheter som du som registrerad har gentemot oss och längre ned finner du specifik information om varför vi har samlat in dina personuppgifter.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingexpand_more

För att värna om skyddet för den personliga integriteten ska behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagarna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande, fysisk person utgör en personuppgift. Med behandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter: insamling, bearbetning, lagring, användning med mera utgör behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer.

Dina uppgifter i allmänna handlingarexpand_more

Enligt lag är vi i egenskap av myndighet skyldig att bevara allmänna handlingar och att lämna ut dem enligt offentlighetsprincipen. En allmän handling är exempelvis post eller e-post som kommer in till oss eller när vi upprättar och förvarar handlingar. Eftersom vi är skyldiga att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter för gallring.

För dig innebär det att den information som du lämnar till oss blir en allmän handling. Uppgifter i allmänna handlingar kan dock komma att omfattas av sekretess enligt gällande sekretesslagstiftning och av den anledningen inte lämnas ut. Prövning om sekretess görs i varje enskilt fall.

Kontakt, synpunkter och klagomålexpand_more

Om du har frågor om dina rättigheter avseende vår behandlingar av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

E-post: dataskyddsombud@mynak.se.

Tillsyn och klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du även möjlighet att skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Kontakt med ossexpand_more

Vid kontakt med oss behandlar vi personuppgifter.

Ändamål För att vara tillgänglig och ge service för enskilda, företag och andra myndigheter. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de ändamål som meddelandet ger upphov till.
Varifrån personuppgifterna samlas in Samlas in av den registrerade via e-post, brev, telefon m.m.
Kategorier av personuppgifter Namn
Kontaktuppgifter
Rättslig grund för behandling av personuppgifter Uppgift av allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Förvaltningslagen (2017:900), Arkivlagen (1990:782)
Behandling för annat ändamål Arkivändamål av allmänt intresse.
Lagringstid Vid inaktualitet om handlingen är av ringa värde. Om handlingen och ärendehandläggningen är av värde bevaras handlingarna för arkivändamål
Mottagare av personuppgifter Myndighetens registrator och berörd personal för att handlägga ärendet.
Automatiserade beslut Nej
Överföring av personuppgifter till tredje land Nej
Registrerades rättigheter Rätt till information, rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till begränsning, rätt till dataportabilitet, rätt att lämna klagomål till Datainspektionen och rätt att göra invändningar.
Rekryteringexpand_more

Här kan du läsa en sammanställning om hur och varför vi lagrar personuppgifter i samband med rekrytering.

Ändamål Rekrytera personal
Varifrån personuppgifterna samlas in Från den som söker anställning, referenser men även från offentligt tillgänglig information
Kategorier av personuppgifter Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
Erfarenhet, kompetens och kunskap
Andra användningsområden för personuppgifter Arkivändamål av allmänt intresse.
Rättslig grund för behandling av personuppgifter Fullgörande av avtal och uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning

Lag (1994:260) om offentlig anställning
Anställningsförordningen (1994:373)
Förvaltningslagen (2017:900)Arkivlagen (1990:782)

Lagringstid Ansökningshandlingar som inte avser den som fått tjänsten gallras två år efter tillsättningsbeslut vunnit laga kraft.
Mottagare av personuppgifter Chefer som är relevanta i rekryteringsprocessen
Myndighetens registrator
HR-funktion
Allmänheten enligt offentlighetsprincipen
Automatiserade beslut Nej
Överföring av personuppgifter till tredje land Nej
Registrerades rättigheter Rätt till information, rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till begränsning, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar.
Adressbok/kontaktnätexpand_more

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi lagra uppgifter om relevanta aktörer och personer. Detta register innehåller personuppgifter.

Ändamål Bygga upp ett nätverk av intressenter och aktörer inom området arbetsmiljö exempelvis forskare och kontaktpersoner inom organisationer som arbetar med arbetsmiljö.
Varifrån personuppgifterna samlas in Samlas in från annan. Uppgifterna har hämtats från organisationers webbplatser och kontaktuppgifter publicerade i rapporter och avhandlingar.
Kategorier av personuppgifter Namn
Kontaktuppgifter
Rättslig grund för behandling av personuppgifter Uppgift av allmänt intresse i enlighet med Förordning med instruktioner för Myndigheten för arbetsmiljökunskap SFS 2018:254, 2 och 7 §
Behandling för annat ändamål Arkivändamål av allmänt intresse.
Lagringstid Tills dess att uppgiften inte är aktuell  längre, t.ex. när en person byter jobb eller inte är kontaktperson längre.
Mottagare av personuppgifter Kommunikationsenheten och Analys/projektenheten
Automatiserade beslut Nej
Överföring av personuppgifter till tredje land Nej
Registrerades rättigheter Rätt till information, Rätt till rättelse, Rätt till radering, Rätt till begränsning, Rätt att göra invändningar mot behandlingen
Anmälan till evenemangexpand_more

När vi arrangerar och genomför evenemang kräver vi ibland att deltagarna anmäler sig. Detta behövs för att vi ska kunna planera saker som plats och lokal och för att kunna kontakta deltagarna vid eventuella förändringar.

Ändamål Arrangera och genomföra seminarier, workshops och föreläsningar för att sprida arbetsmiljökunskap
Varifrån personuppgifterna samlas in Insamling från den registrerade.
Kategorier av personuppgifter Namn
Kontaktuppgifter
Rättslig grund för behandling av personuppgifter Allmänt intresse och myndighetsutövning i enlighet med Förordning med instruktioner för Myndigheten för arbetsmiljökunskap SFS 2018:254, 2 och 7 §
Behandling för annat ändamål Arkivändamål av allmänt intresse.
Lagringstid Handlingar som deltagarelistor och sammanställningar av resultaten av eventet bevaras/ Handlingar och uppgifter av ringa värde gallras vid inaktualitet när eventet är över. Listan på kostpreferenser gallras när de ej är aktuella (när workshop/seminarie är genomfört)
Mottagare av personuppgifter Kommunikationsavdelning, stab, leverantörer, allmänheten (offentlighetsprincipen).
Automatiserade beslut Nej
Överföring av personuppgifter till tredje land Nej
Registrerades rättigheter Rätt till information, Rätt till tillgång, Rätt till rättelse, Rätt till begränsning, Rätt till invändning