14 träffar

Riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Riktlinjerna som första gången publicerades 2015 finns nu i en ny uppdaterad utgåva. Till riktlinjerna finns också en presentation (PPT) som beskriver syfte och vad riktlinjerna omfattar. Presentationen kan exempelvis användas som stöd vid implementering av riktlinjerna inom företagshälsan. Till riktlinjerna finns också ett en kortfattad version (pdf) som kan användas exempelvis vid utbildning eller i dialog med arbetsgivare/kund. Läs mer om vad som uppdaterats i den nya versionen i avsnittet ”Om riktlinjerna”

Inläggstyp: Publikation

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och presenterar ett underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär.

Inläggstyp: Publikation

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster. Riktlinjerna ges praktisk vägledning för att bestämma exponering av hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16.

Inläggstyp: Publikation

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och ger vägledning för genomförande av kartläggningar, analys och insatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland medarbetare.

Inläggstyp: Publikation

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsa, arbetsgivare eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och fokuserar på att förebygga, utreda och åtgärda så kallad arbetsrelaterad psykisk ohälsa, APO.

Inläggstyp: Publikation

Rapport om riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska Institutet har tagit fram fem evidensbaserade riktlinjer för företagshälsovården. Ansvaret för att upprätthålla och utveckla dessa ligger nu hos oss. I denna rapport kan du läsa om hur arbetet gått till samt våra planer framåt.

Inläggstyp: Publikation

Arbetsmiljö och suicidalt beteende

I en kunskapssammanställning har vi analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicidprevention kopplat till arbetet och arbetsplatsen. Sammanställningen är en del av underlaget till förslaget om nya riktlinjer för psykisk hälsa och suicidprevention.

Inläggstyp: Publikation

Arbetshälsoekonomiskt verktyg – ländryggsproblem

Beräkningsverktyget hjälper dig att räkna på kostnader som uppstår när medarbetare drabbas av ryggbesvär och ger ekonomiska argument för insatser mot ryggbesvär samt för förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

Inläggstyp: Publikation

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Nu har vi slutfört vårt uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

Inläggstyp: Publikation