Sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Inom ramen för uppdraget ingår även att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser.

I uppdraget samverkar vi med Folkhälsomyndigheten och vi kommer inhämta kunskap och erfarenheter från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter.

För att fördjupa kunskapen om problembilden och bidra till spridning och implementering kommer dialog föras med bland andra arbetsmarknadens parter, kommuner och regioner samt med berörda professionsföreningar.

Bakgrund

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen är en särskilt utsatt grupp i arbetslivssammanhang behöver kunskapen om risker och friskfaktorer hos denna grupp öka. Detta uppdrag bidrar till att uppfylla målsättningarna i regeringens arbetsmiljöstrategi.

Syfte

Syftet med uppdraget är att ge en ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas.

Mål

Resultaten sammanställs så att kunskapen kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser.

Den sammanställda kunskapen ska kunna användas som vägledning för att utveckla och skapa ett främjande arbetsmiljöarbete för hälso- och sjukvårdens personal.

Tidsplan

8%
  • play_arrowStart: 27 september 2021
  • check_circleDelredovisning till regeringen: 1 december 2022
  • flagSlutredovisning till regeringen: 1 december 2023