Arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap inom området och har valt att dela upp arbetet i fyra olika projekt.

Bakgrund

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen är en särskilt utsatt grupp i arbetslivssammanhang behöver kunskapen om risker och friskfaktorer hos denna grupp öka. Detta uppdrag bidrar till att uppfylla målsättningarna i regeringens arbetsmiljöstrategi.

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringskansliets webbplats

Syfte

Syftet med uppdraget är att ge en ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas. Inom ramen för uppdraget ingår även att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser. I uppdraget samverkar vi med Folkhälsomyndigheten och vi kommer inhämta kunskap och erfarenheter från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Mål

Resultaten sammanställs så att kunskapen kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser.  För att fördjupa kunskapen om problembilden och bidra till spridning och implementering kommer dialog föras med bland andra arbetsmarknadens parter, kommuner och regioner samt med berörda professionsföreningar.

Den sammanställda kunskapen ska kunna användas som vägledning för att utveckla och skapa ett främjande arbetsmiljöarbete för hälso- och sjukvårdens personal.

Delprojekt inom regeringsuppdraget

Det här projektet består av fyra delar:

Typ

Tidsplan

98%
keyboard_arrow_down

Delredovisning till regeringen

2022-12-01
keyboard_arrow_down

Slutredovisning till regeringen

2023-12-01
Sep 21
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 27 september 2021
  • keyboard_arrow_downDelredovisning till regeringen: 1 december 2022
  • keyboard_arrow_downSlutredovisning till regeringen: 1 december 2023
  • flagLansering: 30 april 2024