Rapport från intervjuer med organisationer som har inblick i arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård

Hösten 2021 fick vi i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Som en del av detta uppdrag presenterar vi nu en rapport där vi har intervjuat företrädare inom ett antal organisationer med inblick i arbetsmiljön för dessa grupper.

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur dessa organisationer uppfattar arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Dessa valdes specifikt ut för att få ett brett perspektiv av området. Studien bygger på intervjuer med 13 företrädare för åtta organisationer och resultaten är de intervjuades upplevelser och åsikter.

Intervjufrågorna handlade om representanternas upplevelse av hur:

  • arbetsmiljön ser ut för hälso- och sjukvårdspersonal
  • den fysiska och sociala arbetsmiljön hör ihop
  • arbetsmiljörisker och friskfaktorer ser ut
  • de ser på åtgärder för stärkt arbetsmiljö

Från resultatet i rapporten framgår bland annat följande:

Risk- och friskfaktorer kan hänga samman

I intervjuerna framgick att risk- och friskfaktorer i de olika områdena kan upplevas hänga samman och påverka varandra. Konsekvenserna av bristande organisatorisk arbetsmiljö skulle då exempelvis kunna leda till fysiska risker.

Bristande lokaler och utrustning i den fysiska arbetsmiljön

Det framkom i intervjuerna att riskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön knytas till brister i lokaler, bristande utrustning och vissa typer av skadliga och repetitiva rörelser. Friskfaktorer som nämndes handlade främst om ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och kunskaper i ergonomi.

Rätt användning av kompetens viktig för den organisatoriska arbetsmiljön

Riskfaktorerna i den organisatoriska arbetsmiljön sades primärt vara hög arbetsbelastning, brister i ledarskap och i förutsättningar att utöva ledarskap. Även brister i kompetensförsörjningen uppgavs vara en risk. De viktigaste friskfaktorerna utgjordes av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Även av stabila team och rätt användning av kompetens.

Hot och våld i den sociala arbetsmiljön

Det uppges i intervjuerna den största risken i den sociala arbetsmiljön är situationer som präglas av hot och våld. De viktigaste friskfaktorerna handlar om social samhörighet, lojalitet och känsla av sammanhang bland personalen.

Insatser för att stärka arbetsmiljön

Resultatet från intervjuerna pekar på möjliga insatser för att stärka arbetsmiljön. En central åtgärd är att etablera ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ställer krav på långsiktighet, ledarskap och kompetens i olika delar av berörda organisationer.

Kunskapsluckor

Några av de som intervjuades anser att det redan finns mycket kunskap, men som inte används. En del beskriver behov av mer specifik kunskap generellt om frisk- och riskfaktorer inom hälso- och sjukvården. Andra pekar på effekter av olika riskfaktorer som etisk stress, den kognitiva arbetsmiljön och den digitala arbetsmiljön.

Deltagande organisationer:

Svenska kommunalarbetareförbundet
Sveriges företagshälsor
Ledarna
Vårdförbundet
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges läkarförbund
Praktikertjänst
Sobona

Ladda ner rapporten (pdf): Arbetsmiljörisker och friskfaktorer inom hälso- och sjukvården- en intervjustudie med nyckelaktörer

Det här projektet är en del av uppdraget ”Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal”.