Friska och välmående arbetsplatser genom interventioner

Vilka interventioner har visat sig skapa friska och välmående arbetsplatser inom hälso- och sjukvården? Vi har gjort en kunskapssammanställning som visar att både individinriktade och organisationsinriktade studier kan främja medarbetares hälsa, även om effekterna är små.

Den här kunskapssammanställningen bygger på forskningsöversikter om interventioner och vilka resultat de har haft för att skapa friska och välmående arbetsplatser. Interventionerna har delats upp i individ- och organisationsinriktade.

Individinriktade interventioner

Vanligt förekommande interventioner för individer är:

  • mindfulness
  • stresshanteringskurser
  • avslappningsövningar
  • coping-strategier
  • kognitiv beteendeterapi

Olika former av mentala övningar i grupp är vanliga interventioner och gav vissa positiva resultat för medarbetares hälsa och välbefinnande med minskade stressnivåer, ökad empati, ökad förståelse för en själv och andra, samt ökad tillfredsställelse med arbetsplatsen. Däremot påpekades i flera av de översikter som granskades att det var svårt att dra några slutsatser på grund av korta uppföljningsperioder.

Organisationsinriktade interventioner

Här var fokus riktat på organisatoriska och sociala arbetsmiljöaspekter.
Vanligt förekommande interventioner är:

  • förändrade arbetstider och scheman
  • minskad arbetsbelastning
  • förbättrat teamarbete och kommunikation

Resultat av interventionerna var bland annat lägre nivåer av upplevd utbrändhet, förbättrad arbetstillfredsställelse och reducerade stressnivåer.

Tecken på att interventioner kan främja hälsa välbefinnande

Det samlade resultatet av sammanställningen visar att både individinriktade och organisationsinriktade kan främja vårdpersonalens hälsa och välbefinnande. Generellt sett var effekterna små, och författarna poängterar behovet av fler välgjorda studier.

Behövs fler studier för att se effekter på sjukfrånvaro 

Andra typer av utfall, som interventioners påverkan på sjukfrånvaro och personalomsättning, och konsekvenser för patienter var mer sällsynta i de studier som ingått i sammanställningen. Här behövs mer kunskap.

Läs eller ladda ner hela kunskapssammanställningen: Interventioner för en god psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården