Arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal

I detta projekt sammanställer vi kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Bakgrund

Regeringen gav under hösten 2021 oss i uppdrag att bidra till ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas. Bakgrunden till uppdraget är ambitionen att erbjuda alla ett hållbart, tryggt och hälsosamt arbetsliv genom bland annat en bra arbetsmiljö. Hälso- och sjukvården bidrar till ett fungerande välfärdssamhälle och en god arbetsmiljö och hälsa hos personalen inom hälso- och sjukvården möjliggör detta. Uppdraget nämner även att särskilt fokus ska riktas mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad hälsa där även yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer ska uppmärksammas. Dock finns det även behov av att förstå aspekter av fysisk arbetsmiljö och hur dessa olika områden samverkar. 

Detta projekt är ett av fyra delprojekt inom ramen för uppdraget ” Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal”.   

Syfte

Syftet med kunskapssammanställningen är att med vetenskaplig metod sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal, där fokus ska riktas mot den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Syftet är också att undersöka hur dessa arbetsmiljöområden samverkar, samt att ha ett speciellt fokus på grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad ohälsa där exempelvis yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer/arbetsförhållanden kan uppmärksammas. 

Typ

Tidsplan

97%

Delredovisning regeringen

2022-11-01 - 2023-12-01

Lansering

2023-12-02 - 2024-04-30
Nov 22
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 1 november 2022
  • flagAvslut: 30 april 2024

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: