Risk- och friskfaktorer i hälso- och sjukvården- organisatoriska faktorer av betydelse för medarbetarnas hälsa

I detta projekt sammanställs kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Bakgrund

Vi har sammanställt kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Fokus har varit den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön och hur dessa arbetsmiljöområden samverkar. Studiens frågeställning har varit vilka risk- och friskfaktorer som på organisatorisk nivå har identifierats för hälso- och sjukvårdspersonal i Norden. Studien har undersökt hur risk- och friskfaktorer hänger samman med organisationens sätt att styra och leda arbetet för att uppfylla hälso- och sjukvårdens mål. Det handlar om hur organisationen bemannar och fördelar arbetet, styr verksamheten, belönar insatser, tillhandahåller stöd och hjälpmedel samt uttalade värderingar och prioriteringar i verksamheten.

Detta projekt är ett av fyra delprojekt i uppdraget ” Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal”.   

Syfte

Syftet med kunskapssammanställningen är att med vetenskaplig metod sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal, där fokus ska riktas mot den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Syftet är också att undersöka hur dessa arbetsmiljöområden samverkar, samt att ha ett speciellt fokus på grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad ohälsa där exempelvis yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer/arbetsförhållanden kan uppmärksammas. 

Tidsplan

100%

Delredovisning regeringen

2022-11-01 - 2023-12-01

Lansering

2023-12-02 - 2024-04-30
Nov 22
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 1 november 2022
  • flagAvslut: 30 april 2024

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: