Statusuppdatering: undersköterskors, sjuksköterskors och läkares arbetsmiljö och hälsa

Vi har gjort en enkätstudie för att undersöka hur undersköterskors, sjuksköterskors och läkares arbetsmiljö och hälsa ser ut. Preliminära resultat visar att det ser olika ut både inom och mellan yrkesgrupperna gällande vilka faktorer som har påverkan på arbetsmiljön.

Regeringen gav hösten 2021 myndigheten i uppdrag att bidra till ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur risker i arbetsmiljön kan minimeras och undanröjas.

Emma Brulin, docent i arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet är en av dem som ingår i enkätstudiens arbetsgrupp.

– Rapporten är viktig av flera anledningar, framför allt för att den ska ge arbetsgivare kunskap och stöd i arbetet med att förbättra risk- och friskfaktorer i arbetet. Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården har länge varit pressad och blir sämre, och arbetsrelaterad ohälsa ökar liksom sjukfrånvaron. Covid-19 var en extrem belastning för personalen och det har inte funnits utrymme för någon återhämtningsfas efteråt, säger hon.

Konkreta tips i arbetsmiljöarbetet

Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att de som är ansvariga för arbetsmiljön får kunskap om hur de kan fortsätta arbetet för en bättre arbetsmiljö.

– I denna rapport hjälper vi arbetsgivare att prioritera områden för deras arbetstagare i arbetsmiljöarbetet. Vi ger konkreta tips på hur man kan göra den bättre för både region- och kommunalanställda. Även röntgensjuksköterskor och barnmorskor ingår inom det vi har definierat som sjuksköterskor i sammanställningen, säger Emma Brulin.

Projektarbetet i slutfasen

Arbetet med rapporten är nästan färdigt, nu väntar genomläsning av materialet av chefer inom hälso- och sjukvård, på initiativ av arbetsgruppen. Det görs för att säkerställa att materialet är lätt att ta till sig. Sedan återstår intern och extern kvalitetsgranskning samt språkgranskning innan slutredovisning för regeringen i december. Sedan är det dags att sprida materialet till målgrupperna.

– Chefer, HR, fackligt aktiva personer och skyddsombud inom regionala, kommunala, statliga och privata verksamheter är målgruppen för rapporten. Och inte bara första linjens chefer utan chefer inom hela organisationen, säger Emma Brulin.

Enkätstudien är en del av regeringsuppdraget där vi inhämtar och sammanställer kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer för hälso-  och sjukvårdspersonal.