En intervjustudie med nyckelaktörer om arbetsmiljörisker och friskfaktorer inom hälso- och sjukvården

I detta projekt genomförs dialog och samverkan med berörda aktörer inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Regeringen gav under hösten 2021 oss i uppdrag att bidra till ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas. Bakgrunden till uppdraget är ambitionen att erbjuda alla ett hållbart, tryggt och hälsosamt arbetsliv genom bland annat en bra arbetsmiljö. Hälso- och sjukvården bidrar till ett fungerande välfärdssamhälle och en god arbetsmiljö och hälsa hos personalen inom hälso- och sjukvården möjliggör detta. Uppdraget nämner även att särskilt fokus ska riktas mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad hälsa där även yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer ska uppmärksammas.  Detta projekt är ett av fyra delprojekt inom ramen för uppdraget ” Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal”.   

Syfte

Som en del i genomförandet av regeringsuppdraget ska vi samverka med Folkhälsomyndigheten avseende det folkhälsopolitiska målet om god och jämlik hälsa samt inhämta kunskap och erfarenheter från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter.   För att fördjupa kunskapen om problembilden och bidra till spridning och implementering ska vi även föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), arbetsmarknadens parter, kommuner och regioner, berörda professionsföreningar och andra berörda aktörer tex. företagshälsovården och forskningsinstitutioner.  Dialog och samverkan med utvalda representanter kommer sammanfattas i en intervjustudie i syfte att kartlägga hur de ser på uppdraget, exempelvis arbetsmiljörisker och friskfaktorer inom hälso- och sjukvården. 

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: