Interventioner på arbetsplatsen för förbättrad psykosocial arbetsmiljö i hälso- och sjukvården

I detta projekt sammanställs aktuell forskning om insatser och interventioner som främjar arbetsmiljön hos anställda inom hälso- och sjukvård.

Bakgrund

Regeringen gav under hösten 2021 oss i uppdrag att bidra till ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas. Bakgrunden till uppdraget är ambitionen att erbjuda alla ett hållbart, tryggt och hälsosamt arbetsliv genom bland annat en bra arbetsmiljö. Hälso- och sjukvården bidrar till ett fungerande välfärdssamhälle och en god arbetsmiljö och hälsa hos personalen inom hälso- och sjukvården möjliggör detta. Uppdraget nämner även att särskilt fokus ska riktas mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad hälsa där även yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer ska uppmärksammas. 

Syfte

Syftet är att ta fram förutsättningar till regeringsuppdraget genom att samla kunskap inom området och kartlägga och sammanfatta den empiriska forskningen inom ramen för uppdragsbeskrivningen. Detta delprojekt bidrar till att uppfylla syftet genom att ta fram en kunskapssammanställning som identifierar och sammanställer forskning om interventioner och insatser som genomförts för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården samt vilka effekter dessa insatser har fått.   

Läs om studiens resultat Friska och välmående arbetsplatser genom interventioner

Typ

Tidsplan

98%

Slutredovisning regeringen

2021-12-01 - 2023-12-01

Lansering

2023-12-02 - 2024-04-30
Dec 21
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 1 december 2021
  • flagAvslut: 30 april 2024

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: