Undersköterskors, läkares och sjuksköterskors arbetsmiljö och hälsa

I detta projekt genomförs en enkätstudie som undersöker undersköterskors, läkares och sjuksköterskors arbetsmiljösituation och hälsa.

Bakgrund

Regeringen gav under hösten 2021 oss i uppdrag att bidra till ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas.   

Bakgrunden till uppdraget är ambitionen att erbjuda alla ett hållbart, tryggt och hälsosamt arbetsliv genom bland annat en bra arbetsmiljö. Hälso- och sjukvården bidrar till ett fungerande välfärdssamhälle och en god arbetsmiljö och hälsa hos personalen inom hälso- och sjukvården möjliggör detta. Inom ramen för uppdraget ingår att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser. 

Uppdraget nämner även att särskilt fokus ska riktas mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad hälsa där även yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer ska uppmärksammas. Tre av de största yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården är undersköterskor, läkare och sjuksköterskor. 

Detta projekt är ett av fyra delprojekt inom ramen för uppdraget ”Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal”.   

Syfte

Syftet är att belysa samt öka förståelsen för undersköterskors, läkares och sjuksköterskors arbetsmiljösituation och arbetsrelaterade hälsa, och därav identifiera potentiella risk- och friskfaktorer i dessa gruppers arbetsmiljö. Kunskapen om detta ska fungera som vägledning och stöd för en stor variation av mottagare som chefer, skyddsombud och beslutsfattare för hur man kan hantera och förbättra dessa gruppers arbetsmiljö i framtiden. 

Genomförande

Vi kommer genomföra en studie där vi jämför och presenterar data från enkäter genomförda med ett representativt urval av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Tidsplan

100%

Slutredovisning regeringen

2022-06-01 - 2023-12-01

Lansering

2023-12-02 - 2024-04-30
Jun 22
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 1 juni 2022
  • flagAvslut: 30 april 2024

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: