Arbetsmiljö och suicidalt beteende

I kunskapssammanställningen har vi analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicidprevention kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifierat vilka riskgrupper som berörs.

Analysen i kunskapssammanställningen fann ett tydligt samband mellan förlust av jobbet, arbetslöshet eller ofrivillig pensionering och självmord. Förlust av jobbet, arbetslöshet eller ofrivillig pensionering verkade också vara förenat med en högre risk för självmordsförsök och framgår därmed som en riskfaktor för suicidalt beteende.

I litteraturen går det även att se ett möjligt samband mellan tillfälliga anställningar, spänt arbete, psykologiska krav i arbetet, anställningsotrygghet och självmord, men litteraturen kring dessa faktorer är begränsad. Inget tydligt samband kunde heller observeras i litteraturen mellan möjliga riskfaktorer som långa arbetstider, egenföretagande, psykologiska krav och självmord.

Bakgrund

Tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter fick vi i uppdrag av regeringen att inkomma med underlag inför arbetet med den nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Inom ramen för vår del i uppdraget genomförde vi två övergripande kunskapssammanställningar med fokus på arbetsmiljö och psykisk hälsa samt arbetsmiljö och suicidalt beteende.

Tidsplan – nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

  • 1 september 2021 – Vi tillsammans med övriga berörda myndigheter redovisar våra individuella analyser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
  • 31 december 2021 – Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen redovisar fortsatt arbetsplan till Socialdepartementet.
  • 1 september 2023 – Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet.

Beteckning

Kunskapssammanställning 2021:5

Mer om arbetsmiljö och suicidalt beteende