Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsa, arbetsgivare eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och fokuserar på att förebygga, utreda och åtgärda så kallad arbetsrelaterad psykisk ohälsa, APO.

Om riktlinjerna

Målet med riktlinjerna är att ge företagshälsan ett forskningsbaserat och kvalitetssäkrat underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande arbete mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa, APO. Riktlinjerna omfattar också vägledning i arbetssätt och metoder för att utreda och arbeta med åtgärder när någon drabbats av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna görs i ett nära samarbete mellan yrkesverksamma i olika professioner inom företagshälsan samt verksamhetsnära forskare.

Relaterad information

Riktlinjerna i korthetexpand_more

I riktlinjerna finns vägledning och kunskap om:

 • hur arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas genom främjande arbete
 • relationen mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa
 • metoder för att kartlägga och analysera arbetsrelaterad psykisk ohälsa
 • översikt över frågeformulär för kartläggning och analys
 • vad egna frågeformulär för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön bör innehålla
 • arbetsplatsrelaterade riskfaktorer
 • faktorer som främjar psykisk hälsa
 • åtgärder på medarbetarnivå
 • åtgärder på organisationsnivå
 • utredning och åtgärder vid etablerad psykisk ohälsa
 • signaler på psykisk ohälsa
 • samtalsmetodik enligt survey-feedback-metoden (gruppnivå)
 • samtalsmetodik enligt KOF- och ADA-metodiken (individnivå)
Tillhörande verktygexpand_more

Till riktlinjen finns också ett arbetshälsoekonomiskt verktyg där arbetsgivaren kan räkna på vad psykisk ohälsa kostar och hur kostnadseffektivt det är att satsa på förebyggande åtgärder.

Läs mer om och ladda ner arbetshälsoekonomiskt verktyg.

Argument att använda i dialog med arbetsgivareexpand_more

Forskning visar att det är lönsamt att arbeta långsiktigt och systematiskt med att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa. Goda argument som i dialog med arbetsgivare kan lyftas fram är att:

 • Produktiviteten hos medarbetare ökar med upp till fem procent genom ett långsiktigt, systematiskt och evidensbaserat förebyggande arbete som inkluderar åtgärder både på arbetsplatsen och för den enskilde medarbetaren.
 • Sjuknärvaro har negativa effekter på medarbetares prestation och produktivitet.
 • Studier på svenska arbetsplatser visar att medarbetare som upplevde arbetsmiljöproblem på sin arbetsplats uppskattade sin prestationsförsämring till i genomsnitt 38 procent. Enligt studien orsakade arbetsmiljöproblem högre prestationsnedsättning än hälsoproblem.
 • Dåligt ledarskap och bristande socialt klimat var enligt de svenska studierna de faktorer som påverkade prestationen mest.

Till samtliga evidensbaserade riktlinjer för företagshälsovården finns också tillhörande arbetshälsoekonomiska verktyg. Dessa är ett bra stöd för att stärka insatser mot ohälsa och satsningar på hälsa genom att ge de ekonomiska argument som ofta efterfrågas av arbetsgivare.

Länkar till verktyg och metoder som det hänvisas tillexpand_more

Här nedan hittar du länkar till de verktyg och metoder som det hänvisas till i ovanstående riktlinje.

Samtalsmetodik

Om problembaserad samtalsmetodik (föreläsning kort 8 min)

Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång – ADA-metoden

Krav och funktionsschema – KOF

Beteckning

Riktlinje 1

Övrigt