Filter

10 träffar(sida 1 av 1)
Europeiska arbetsmiljöbyrån

EU-Osha – Europeiska Arbetsmiljöbyrån

EU-Osha, EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor, arbetar med kampanjer, att ta fram praktiska verktyg för bland annat riskbedömningar, samverkan och forskning om arbetsmiljöfrågor. Verksamheten syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet – arbetsmiljöutskottet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och arbetsmiljöutskottets uppgift är att bidra till genomförandet av samarbetsprogrammet inom arbetslivsområdet i ministerrådet.

NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH är ett nordiskt forskningsnätverk som syftar till att stärka det nordiska och internationella samarbetet inom arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Nätverket arbetar för att öka det nordiska och internationella samarbetet för spridning av forskningskunskap. NOROSH har sitt sekretariat i Helsingfors, Finland.

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. 13 arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för att stärka forsknings-, spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa.

Prevent

Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt som Prevent gör är framtaget av arbetsgivare och fackförbund tillsammans.

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag. Här finns stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

UUA - Universellt utformade arbetsplatser

UUA – Universellt utformade arbetsplatser

UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Akademikerförbundet SSR driver socialfondsprojektet UUA.