Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag. Här finns stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Samverkan

Myndigheten för arbetsmiljökunskap samverkar med Suntarbetsliv för att den kunskap respektive organisation har om arbetsmiljö ska nå ut bredare. Det görs bland annat genom:

  • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Hänvisning till utbud och arrangemang
  • Gemensamma aktiviteter inom ramen för EU-Osha