15 träffar(sida 1 av 1)

Upphandling och genomförande av evidensbaserade hälsoundersökningar

Denna vägledning riktar sig till dig som köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Syftet med vägledningen är att beskriva vad du som arbetsgivare bör tänka på vid genomförande och upphandling av hälsoundersökningar på arbetsplatsen för att insatsen ska ge maximal effekt för både individen och verksamheten. 

 • Publicerad2020/09/16
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Förebygg och åtgärda ryggbesvär

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta för att förebygga ryggbesvär hos medarbetare samt vad man gör om medarbetare drabbas av ryggbesvär till följd av arbetet.

 • Publicerad2020/05/28
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och hur man ska agera när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

 • Publicerad2020/05/28
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Förebygg och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta förebyggande med alkoholfrågor på en arbetsplats samt vad man gör om en medarbetare drabbas av alkoholproblem.

 • Publicerad2020/05/28
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Arbetshälsoekonomiskt verktyg – ländryggsproblem

Beräkningsverktyget hjälper dig att räkna på kostnader som uppstår när medarbetare drabbas av ryggbesvär och ger ekonomiska argument för insatser mot ryggbesvär samt för förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

 • Publicerad2019/11/01
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och presenterar ett underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär.

 • Publicerad2019/05/02
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster. Riktlinjerna ges praktisk vägledning för att bestämma exponering av hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16.

 • Publicerad2019/05/02
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och omfattar vägledning, metoder och arbetssätt för att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare.

 • Publicerad2019/05/02
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och ger vägledning för genomförande av kartläggningar, analys och insatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland medarbetare.

 • Publicerad2019/05/02
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsan eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och fokuserar på att förebygga, utreda och åtgärda så kallad arbetsrelaterad psykisk ohälsa, APO.

 • Publicerad2019/05/02
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Nu har vi slutfört vårt uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

 • Publicerad2019/03/29
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård

Rapport om riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska Institutet har tagit fram fem evidensbaserade riktlinjer för företagshälsovården. Ansvaret för att upprätthålla och utveckla dessa ligger nu hos oss. I denna rapport kan du läsa om hur arbetet gått till samt våra planer framåt.

 • Publicerad2019/02/20
 • |
 • Typ av publikation
 • |
 • Kategorier
  • Företagshälsovård