Rubriker

Nummer i rubriker

Kunskapssammanställning, rapport eller analys

Dessa publikationstyper ska innehålla siffra innan rubriken på den översta rubriknivån. Underrubriker anges utan siffror. Exempel:

1. Rubrik

Underrubrik

Under underrubrik

Numreringen börjar efter innehållsförteckningen (oftast är det rubriken ”1. Inledning” eller ”1. Bakgrund”). Förord, sammanfattning, Innehållsförteckning, English summary eller bilagor ska inte ha nummer före rubriken.

Riktlinjer och guider

Vi har inga siffror i rubrikerna i våra riktlinjer och guider.

Grafisk formgivning av rubriker

Du hittar information om hur rubriker ska formges på webbsidan Rubriker.