Pandemin är över, för den här gången – hur förbereder vi inför nästa och vad kan vi lära oss av den?

Äntligen, sa vi i Sverige den 1 april då regering tog beslut om att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. Under nästan två år prövades medarbetare, ledare inom näringsliv och organisationer för speciella och många gånger svåra omständigheter för att kunna genomföra sina uppgifter.

I ett webbinarium den 17 mars presenterades två kunskapssammanställningar och en analys som gjorts under pågående pandemi. Under webbinariet fick vi ta del av olika perspektiv som belyste frågeställningar om vilka åtgärder som gjordes i svenska företag för att minska smittspridningen, hur villkoren för distansarbete från hemmet sett ut och vad som hänt i organisationer under pandemin. En inspelad version av webbinariet kommer att finns tillgänglig inom kort.

Expertpanel

Webbinariet avslutades med en paneldiskussion där experterna fick besvara frågorna:

  • Hur förbereder vi oss inför nästa och vilken kunskap behövs i framtiden? ​
  • Vilka erfarenheter kan vi använda när vi inte har en pågående pandemi?

Expertpanelen bestod av:

  • Annette Nylund, analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
  • Gunnar Aronsson, professor emeritus i arbetsorganisation och hälsa, Stockholms universitet
  • Anna Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv, Uppsala universitet
Anna Nyberg och moderator Hans Gustafsson förbereder sig inför sändning.

En ögonblicksbild

Rapporten ger en ögonblicksbild av vilka arbetsmiljöåtgärder företag i Sverige genomförde under 2020 med anledning av coronapandemin, med fokus på vilken näringsgren och storleksklass på företaget. Enkätsvar från företagens ledningar om arbetsmiljöåtgärder utgör underlag i rapporten och de kombineras med registerdata om företagsstruktur och utbildnings- och personalstruktur. Drygt 2500 företag ingår i analyserna. Urval och statistisk behandling har gjorts på ett sådant sätt att resultaten i studien kan generaliseras till att belysa det svenska näringslivet.

attach_filePresentationsmaterial - En ögonblicksbild (PDF)

Arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet före och under covid-19 pandemin

När covid-19-pandemin startade tidigt våren 2020 valde de flesta länder, inklusive Sverige, att rekommendera anställda att arbeta på distans för att minska smittspridningen på arbetsplatser och vid resor till och från arbetet. I en kunskapssammanställning presenterar vi hur villkoren för distansarbete från hemmet sett ut under pågående pandemin.

attach_filePresentationsmaterial - Arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet före och under covid-19 pandemin (PDF)

Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier

Kunskapen om effekter av spridningen av coronaviruset  i Sverige utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är, av naturliga skäl, begränsad. I kunskapssammanställningen sammanfattas kunskapsläget avseende hur arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och hälsa påverkas vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus. Kunskapssammanställningen ger också en bild av den publicerade forskningen avseende framför allt de första månaderna av covid-19-pandemin.

attach_filePresentationsmaterial - Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier (PDF)

Publikationer

Mer pandemins påverkan på arbetsmiljön