Utveckling och snabba förändringar i arbetslivet ställer högre krav på arbetsmiljöarbetet

Arbetslivet förändras och utvecklas i allt snabbare takt och det förväntas att även arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete ska följa med samma takt. Vi tar för givet att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser fortsatt ska vara säker, främja delaktighet samt uppmuntra till eget ansvar och lärande. Med den snabba utvecklingen ökar även kraven på arbetsgivares arbetsmiljöarbete. I två rapporter fokuserar vi på själva arbetsmiljöarbetet och vad som har betydelse för hur framgångsrikt det blir.

”Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv” lyfter betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete.

”Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet – med fokus på lärande arbetsorganisationer och företagsstorlek” belyser samband mellan lärande arbetsorganisationer, företagsstorlek och arbetsmiljöarbete.

Lärande i olika former bidrar till utvecklat arbetsmiljöarbete

Från olika perspektiv fokuserar de bägge rapporterna på själva arbetsmiljöarbetet inom svenskt näringsliv och vad som kan vara avgörande för att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Rapporterna kompletterar tidigare genomförda studier inom arbetsmiljöområdet som belyser arbetsmiljöns egenskaper och utveckling.

Annette Nylund, författare till ”Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet – med fokus på lärande arbetsorganisationer och företagsstorlek”.
format_quote

Att investera i strukturer för kollektivt lärande bidrar, utöver utvecklat arbetsmiljöarbete, även till utveckling av anställda och verksamhet. Ju mer lärande desto mer utvecklat arbetsmiljöarbete, varje ytterligare aktivitet bidrar. Ofta behöver det inte vara så mycket mer komplicerat att utveckla arbetsmiljöarbetet.

Faktorer som bidrar till ett utvecklat arbetsmiljöarbete

Rapporterna besvarar samma frågeställningar om vilka faktorer som anses avgörande för hur väl utvecklat arbetsplatsens arbetsmiljöarbete är, men belyser frågorna från olika perspektiv.

 • Lärande arbetsorganisation
  Många anställda deltar i lärandet, det finns strukturer för kollektivt lärande, lärandeprocesser på grupp- och organisationsnivå, organiserad kompetensutveckling, systematiska utvärderingar av arbetsprocesser är något av det som kännetecknar en lärande organisation.
 • Arbetsplatsens säkerhetskultur
  Värderingar och beteenden hur säkerhet hanteras på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljöarbetet. En stark säkerhetskultur främjar kunskapsöverföring (lärande), därför bidrar en stark säkerhetskultur även till ett utvecklat arbetsmiljöarbete.
 • Delaktighet och möjlighet att påverka
  Framgångsrikt arbetsmiljöarbete är beroende av att anställda på operativ nivå är delaktiga förändringsprocesser. Ledning och mellanchefer spelar en stor roll och det är viktigt att ledning och chefer själva genomför åtgärderna och att dessa blir synliga för personalen.
 • Kontakten mellan medarbetare och chefer
  Lärande genom uppföljning av arbetsprocesser och att arbetet är organiserat i grupper bidrar till det utvecklade arbetsmiljöarbetet. Däremot är frågan om decentraliserade eller centraliserade arbetsuppgifter i övrigt neutralt i förhållande till arbetsmiljöarbetet.

Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete

Det finns skillnader i systematik och regel efterlevnad och att den i större utsträckning brister i mindre företag. Men det finns inte något enhetligt stöd för att företagsstorlek är avgörande för kvaliteten på arbetsmiljöarbetet. Även faktorer som bransch, ekonomi, ägandeform, extern kontext, organisationsstruktur och kultur har betydelse. Mindre företag (under 50 anställda) har i genomsnitt ett mindre utvecklat arbetsmiljöarbete, men här skiljer det sig mellan tillverkande företag och tjänsteföretag. Små tjänsteföretag har i lägre grad utvecklat arbetsmiljöarbete jämfört med små tillverkande företag.

– Det finns en mindre benägenhet att implementera arbetsmiljölagstiftning i små företag jämfört med stora företag. Därför finns det en poäng med stöd till de mindre företagen för att implementera arbetsmiljölagstiftningen. De mindre företagen sysselsätter knappt hälften av alla arbetstagare så ett stöd för att implementera arbetsmiljölagstiftningen kan förväntas ge stor effekt på arbetsmiljöarbetet, säger Lena Abrahamsson vid Luleå tekniska universitet.

En del av myndighetens uppdrag

Rapporterna bidrar till att uppfylla myndighetens uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom arbetsmiljöområdet i syfte att stärka kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete. Detta för att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken att bli än mer långsiktig och strategisk, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.

Författare

”Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet – med fokus på lärande arbetsorganisationer och företagsstorlek”
Annette Nylund, fil. doc. i ämnet arbetsvetenskap, fil.lic. i ämnet industriell arbetsvetenskap och fil.kand. i nationalekonomi och statsvetenskap, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

”Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv”
Huvudförfattare Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Mer information:
2023:9 Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet
2023:10 Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv