Vi presenterade två rapporter på PEROSH konferens i Oslo

Två av våra kunskapssammanställningar uppmärksammades på PEROSH i Oslo 21 - 22 september. Mikael Nilsson, processledare och analytiker, höll ett seminarium om "Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus".

Temat för konferensen var hur man förlänger arbetslivet hos människor genom att höja pensionsåldern. Demografiska förändringar pågår över hela Europa, ofta kallat ”det åldrande Europa”. PEROSH-projektet Prolonging working life startade 2018 för att stödja och förbättra initiativ för att bevara äldre arbetstagare på Europas arbetsmarknad. Deltagarna träffades fysiskt med möjlighet till online-deltagande för att dela kunskap och stimulera nätverk inom PEROSH-institutionerna. Även Robert Ljung, processledare och analytiker från myndigheten medverkade.

Seminarium om hur pandemin påverkade arbetsmiljön i organisationer

Mikael Nilsson, processledare och analytiker, höll ett seminarium utifrån kunskapssammanställningen om kunskapsläget avseende hur arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och hälsa påverkas vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus. Kunskapssammanställningen ger också en bild av den publicerade forskningen avseende framför allt de första månaderna av covid-19-pandemin.

Mikael Nilsson, processledande analytiker vid myndigheten.
format_quote

Det är både angeläget och viktigt för oss på myndigheten att delta vid denna typ av konferenser, dels för att hämta hem kunskap och skapa nya kontakter med andra organisationer, dels för att kunna bidra med kunskap som tagits fram vid myndigheten för arbetsmiljökunskap. Frågan om hur man förlänger arbetslivet är en central framtidsfråga.

Läs rapporten:
Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus

Kerstin Nilsson presenterade forskning om arbetsmiljö för senior arbetskraft

Professor Kerstin Nilsson, avdelningen för Folkhälsovetenskap på Högskolan Kristianstad, höll ett seminarium utifrån kunskapssammanställningen Senior arbetskraft.

Kerstin Nilsson, författare till kunskapssammanställningen ”Psykosocial arbetsmiljö för senior arbetskraft”.

Tidigare forskning har belyst ett antal faktorer som påverkar arbetslivet för äldre medarbetare, bland annat åldersdiskriminering och negativa attityder till äldre medarbetare, förändring av kognitiv och fysisk förmåga vid stigande ålder samt sambandet mellan en god arbetsmiljö och ökningen i arbetsmarknadsdeltagande bland äldre medarbetare. Denna kunskapssammanställning sammanställer resultat från forskning om den seniora arbetskraftens psykosociala arbetsmiljö i ett svenskt sammanhang.

Läs rapporten:
Psykosocial arbetsmiljö för senior arbetskraft

Fakta PEROSH

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. Tretton arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket som arbetar nära EU och andra internationella parter för att stärka forsknings- spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa. Myndigheten för arbetsmiljökunskap finns representerade i styrgruppen, i vetenskapliga rådet och i forskningsprojektgrupper.

Webbplats – PEROSH

Fakta STAMI

STAMI är det norska arbetsmiljöinstitutet inom arbetsmiljö och företagshälsa. Deras vision är att norskt arbetsliv ska kunna förebygga sjukdomar, främja en god hälsa och skapa värde genom att utveckla hållbara arbetsmiljöer.

Webbplats – STAMI