Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin

Här kan du läsa eller ladda ner rapporten Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin.

Om rapporten

Coronapandemin innebar flera nya utmaningar för chefer i termer av att följa nationella såväl som organisations interna rekommendationer och riktlinjer och samtidigt upprätthålla verksamheten, värna sina anställda samt hantera den oro och rädsla som fanns. Hur dessa ansvarsområden sammanstrålade och påverkade chefernas egen arbetssituation under coronapandemin är dock tämligen outforskat.

Denna rapport syftar till att beskriva hur chefers arbetssituation har förändrats under pandemin när det gäller arbetsuppgifter och arbetsmiljöarbete, förutsättningar och egen arbetsmiljö, ledarskap och relation till medarbetare. Rapporten beskriver hur arbetssituationen sett ut under coronapandemin, och resultaten kan också användas som ett underlag i diskussionen om det nya arbetslivet där flexibilitet och arbete hemifrån väntas vara vanligare än före pandemin. Rapporten pekar också på frågor att diskutera i arbetet med att förbereda hantering av framtida kriser eller omvälvande samhällsförändringar.

Rapporten är författad av

Daniel Lundqvist, docent
Cathrine Reineholm, medicine doktor
Andreas Wallo, biträdande professor

Alla verksamma vid Linköpings universitet

Om regeringsuppdraget Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap uppdraget att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. För att genomföra detta stora regeringsuppdrag utförde myndigheten fem olika projekt, vart och ett med fokus på någon eller några yrkesgrupper som särskilt påverkades av coronapandemin, samt för att belysa generella förändringar i arbetsmiljön såsom distansarbete och arbete i hybridorganisationer. Resultaten från myndighetens studier ger kunskaper om hur samhället kan hantera liknande samhällsstörningar och kriser i framtiden.

En sammanfattning av resultaten från alla ingående projekt finns i rapporten Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige.

Beteckning

2023:4

 

Relaterade nyheter