Psykisk hälsa, suicidprevention och arbetsmiljö

Inom ramen för vårt uppdrag med den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention genomför vi två övergripande kunskapssammanställningar med fokus på psykisk hälsa och arbetsmiljö samt suicidprevention och arbetsmiljö.

Vi har fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför arbetet med den nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter. Inom ramen för vår del av uppdraget genomför vi två övergripande kunskapssammanställningar med fokusområde psykisk hälsa och arbetsmiljö samt suicidprevention och arbetsmiljö. Analyser av sammanställningarna ska redovisas till Folkhälsomyndigheten den 1 september 2021.

Resultat

Projektet är avslutat och resultatet finns presenterat i två publikationer. [doc title="Arbetsmiljö och psykisk hälsa" url="https://mynak.se/publikationer/arbetsmiljo-och-psykisk-halsa/"] [doc title="Arbetsmiljö och suicidalt beteende" url="https://mynak.se/publikationer/arbetsmiljo-och-suicidalt-beteende/"]

Bakgrund

Psykisk hälsa är ett prioriterat område inom folkhälsopolitiken, både i Sverige och internationellt. Området handlar om att främja psykiskt välbefinnande som är en viktig resurs både för individen och för samhället. Det handlar också om att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande och kostnader för hälso- och sjukvården. Psykisk ohälsa och suicid orsakar både stort mänskligt lidande och omfattande individuella och samhällsekonomiska konsekvenser. Spridningen av covid-19 kan komma att innebära att den psykiska ohälsan ökar i befolkningen. Det är därför angeläget att intensifiera det nationella arbetet med frågor som berör psykisk hälsa och suicidprevention.

Syfte - suicidprevention och arbetsmiljö

Syftet med kunskapssammanställningen är att baserat på ett i förhand utvalt material analysera arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicidprevention kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifiera vilka riskgrupper som berörs. Syftet är vidare att identifiera vilka områden som är prioriterade och var det finns utvecklingsområden.

Syfte - psykisk hälsa och arbetsmiljö

Syftet med kunskapssammanställningen är att baserat på ett i förhand utvalt material beskriva och analysera arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifiera vilka riskgrupper som berörs. Syftet är vidare att identifiera vilka områden som är prioriterade och var det finns utvecklingsområden.

Mål

Senast den 8 augusti 2021 ska Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisa en övergripande analys som ger grundläggande svar på frågeställningar som ställs i de båda sammanställningarna och bifoga en analys av nuläget till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Analyserna bygger på genomförda sammanställningar och bidrar till underlag för framtagandet av den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

Tidsplan

100%

checkRedovisning till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

2021-09-01
Aug 20
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
  • play_arrowUppstart: 1 augusti 2020
  • checkRedovisning till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: 1 september 2021
  • flagSpridning av kunskap ur översikter: 30 november 2021