Kunskapsluckor om sambandet arbetsmiljö och suicidalt beteende

Arbetsrelaterad suicid ingår i den breddade nollvision om att ingen ska dö till följd av arbete, och regeringen framhåller i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 att kunskapen om arbetsrelaterad suicid i Sverige behöver öka.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har i kunskapssammanställningen ”Arbetsmiljö och suicidalt beteende” beskrivit och analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för självmord och självmordsförsök, så kallat suicidalt beteende. Skyddsfaktorer är faktorer som i det här fallet kan fungera skyddande mot suicid beteende. Sammanställningen bygger på en genomgång av litteraturöversikter och originalartiklar inom området.

Kunskapssammanställningen är en del av arbetet med en kommande nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention som vi, i samverkan med flera andra myndigheter, bidrar med underlag till.

Bild på Thomas Nessen

– Meningen från början var att kunskapssammanställningen skulle vara ett arbetsmaterial för internt bruk inom myndigheten och för dialogen med övriga myndigheter inom arbetet med strategin. Men då innehållet bedömdes vara intressant och relevant även för andra gjorde vi den tillgänglig som en fristående publikation, säger Thomas Nessen processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Kunskapssammanställningen har genomförts av Docent Linda Magnusson Hanson, Stockholms universitet, under processledning av Thomas Nessen, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Riskfaktorer för suicidalt beteende

Analysen i kunskapssammanställningen fann ett tydligt samband mellan förlust av jobbet, arbetslöshet eller ofrivillig pensionering och självmord. Förlust av jobbet, arbetslöshet eller ofrivillig pensionering verkade också vara förenat med en högre risk för självmordsförsök och framgår därmed som en riskfaktor för suicidalt beteende.

I litteraturen går det även att se ett möjligt samband mellan tillfälliga anställningar, spänt arbete, psykologiska krav i arbetet, anställningsotrygghet och självmord, men litteraturen kring dessa faktorer är begränsad. Inget tydligt samband kunde heller observeras i litteraturen mellan möjliga riskfaktorer som långa arbetstider, egenföretagande, psykologiska krav och självmord.

Skyddsfaktorer för suicidalt beteende

Det finns svårigheter med att påvisa skyddsfaktorer, det vill säga faktorer som kan fungera skyddande mot suicid. Ett fåtal studier visar att det finns samband mellan låg kontroll i arbetet, lågt socialt stöd på arbetet och självmord. I det perspektivet framgår därför kontroll och socialt stöd som skyddsfaktorer gällande suicidalt beteende.

Begränsad kunskap om riskgrupper

Kunskapssammanställningen undersökte också den befintliga kunskapen om sambandet mellan arbetsmiljö och suicidalt beteende för olika grupper på arbetsmarknaden. Detta har dock studerats i väldigt låg grad i litteraturen.

Prioriterade kunskapsluckor

Kunskapssammanställningen pekar på en rad prioriterade områden inom arbetsmiljö och suicidalt beteende. Det finns både kunskapsluckor om arbetsmiljöfaktorer och olika grupper på arbetsmarknaden men också kunskapsluckor av metodologisk art. Det finns behov av mer kunskap om risk- och skyddsfaktorer för självmordsförsök. Det saknas även kunskap om möjliga organisatoriska riskfaktorer såsom ledarskap, organisatoriska förändringar och skiftarbete.

Bakgrund

Vi har fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför arbetet med den nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

Inom ramen för vår del av uppdraget genomför vi två övergripande kunskapssammanställningar med fokusområde psykisk hälsa och arbetsmiljö samt suicidprevention och arbetsmiljö.

Resultat

Projektet är avslutat och resultatet finns presenterat i två publikationer.

attach_fileArbetsmiljö och psykisk hälsa attach_fileArbetsmiljö och suicidalt beteende

Relaterad information