Vi bidrar till arbetet med den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter har vi fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför arbetet med den nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

I en första del av uppdraget sammanställer Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i samråd med oss och ett flertal övriga myndigheter ett underlag som ska ligga till grund för strategin.

Vårt underlag och bidrag till arbetet med strategin

Alla deltagande myndigheter genomför individuella analyser avseende psykisk hälsa och suicidprevention som utgår från respektive myndighetsuppdrag. Analyserna ska fungera som arbetsdokument och kommer sammanställas i den kommande nationella strategin. Enligt uppdraget ska den grundläggande utgångspunkten vid framtagandet vara; en god, jämlik och jämställd hälsa i hela befolkningen.

Inom ramen för individuella analyser genomför vi övergripande översikter med fokusområde psykisk hälsa och arbetsmiljö samt suicidprevention och arbetsmiljö. Myndigheten ska redovisa arbetet till Folkhälsomyndigheten den 1 september 2021.

Analyserna utgår ifrån den grundläggande uppgift som vi har med att arbeta med kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys inom arbetsmiljöområdet.

Bild på Thomas Nessen
Thomas Nessen är processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Analyserna och översikterna som myndigheten utför kommer vara en pusselbit i arbetet med de nationella strategierna för psykisk hälsa och suicidprevention. Det arbete som utförs kommer även att vara till nytta i vårt arbete inom arbetsmiljöområdet, säger Thomas Nessen, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Gemensamt för analyserna är de tar upp både risk- och friskfaktorer, prioriterade områden och utmaningar. I analyserna ingår även att peka på eventuella riskgrupper.

Relaterad information