Internationellt arbete

Här kan du läsa om vårt internationella arbete.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har till uppgift att följa upp och främja kunskapsbyggnaden om arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt. I vårt arbete samarbetar vi med olika nätverk som exempelvis EU-Osha och PEROSH. Via nätverken hämtar vi in kunskap från andra länder som vi kan sprida i Sverige, men vi har också möjlighet att sprida den kunskap som finns i Sverige internationellt, kunskap vi själva eller andra har sammanställt.

Vi arbetar för att utvidga vårt nätverk internationellt. För att öka möjligheterna att nå internationella kontakter har myndigheten beslutat att översätta mer av det vi producerar till engelska. Vi tar också emot internationella besök för att etablera kontakt i andra länder.

Målet med det internationella arbetet är att nå ut till alla dem som kan ha nytta av den kunskap vi tar fram. Detta är i enlighet med vår instruktion. Vi ska vara en myndighet som det är naturligt att vända sig till med i frågor kring arbetsmiljökunskap, även i ett internationellt sammanhang.

 

Samarbeten och nätverk vi deltar i

EU-Osha - Europeiska Arbetsmiljöbyrånexpand_more

EU-Osha, EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor, arbetar med kampanjer, att ta fram praktiska verktyg för bland annat riskbedömningar, samverkan och forskning om arbetsmiljöfrågor. Verksamheten syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

Vårt internationella arbetsmiljöarbete stärks ytterligare i och med att vi är utsedda av regeringen att vara Sveriges kontaktpunkt, Focal Point, för EU-Osha. I rollen som kontaktpunkt samverkar vi med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i Sverige, i syfte att bidra till genomförandet och implementeringen av EU-Oshas arbete. Under åren 2020-2022 arbetade vi bland annat med kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” som drivs av EU-Osha. 2023-2025 går vi in i den nya kampanjperioden ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”.

Till EU-Oshas webbplats

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån

NIVA - Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdetexpand_more

NIVA är en av Nordiska Ministerrådets tolv institutioner. NIVA erbjuder avancerad, akademisk utbildning inom arbetsmiljöområdet i de nordiska länderna. Vi är en av fler representanter från både internationella och nationella institut för arbetshälsa, bedömning, forskning och informationsspridning. Vi är medlem i styrelsen, ansvarig för utnämning av svenska representanter och har en plats i Advisory Board.

Till NIVA:s webbplats

 

NIVA – Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet

Nordiska ministerrådetexpand_more

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och arbetsmiljöutskottets uppgift är att bidra till genomförandet av samarbetsprogrammet inom arbetslivsområdet i ministerrådet. Vi är en av tre representanter från Sverige: Arbetsmarknadsdepartementet (regering), Arbetsmiljöverket (tillsyn) och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (forskning).

Till Nordiska ministerrådets webbplats

 

Nordiska ministerrådet

NOROSHexpand_more

NOROSH är ett nordiskt forskningsnätverk som syftar till att stärka det nordiska och internationella samarbetet inom arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Nätverket arbetar för att öka det nordiska och internationella samarbetet för spridning av forskningskunskap. NOROSH har sitt sekretariat i Helsingfors, Finland.

Vi är medlem i styrgruppen, i vetenskapliga rådet och i forskningsprojektgruppen.

Till NOROSH:s webbplats

 

PEROSHexpand_more

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. 13 arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för att stärka forsknings-, spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa.

Vi är sedan 2021 medlem i PEROSH vilket innebär att vi finns representerade i styrelsen och i den vetenskapliga styrgruppen.

Till PEROSH:s webbplats

 

PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health

Relaterad information