Säkra personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Vi kommer ta fram en forskningsbaserad guide för hur arbetsplatser bör arbeta såväl strategiskt som praktiskt för att skapa säkra personförflyttningar, att förhindra eller minska risken för arbetsrelaterad ohälsa till följd av personförflyttningar och förebygga incidenter som orsakar skador på patient eller vårdpersonal.

Bakgrund

Hälso- och sjukvården är en bransch som sysselsätter en stor andel arbetstagare Av den grupp som hanterar personförflyttningar i sitt vardagliga arbete är 80% kvinnor. I kunskapssammanställningen 2019:6 Säkrare personförflyttningar – Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg, utgiven av Arbetsmiljöverket, framgår att en av de vanligaste risksituationerna där arbetsskador kan uppstå bland hälso- och sjukvårdspersonal är personförflyttningar.

Personförflyttningar är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården samt inom omsorgen som inkluderar både omsorgsboende, hemsjukvård och hemtjänst. De ingår också i personliga assistenters arbetsuppgifter, när de ger stöd i vardagen åt personer som lever med olika sjukdomar eller funktionsvariationer. Dessa arbetsmiljöer är ofta kvinnodominerade. Personförflyttningar kan även vara persontransporter som utförs av medarbetare inom ambulansvård och färdtjänst. Det kan handla om sjukresor och transport av en patient eller brukare som sitter eller ligger på brits. Dessa arbetsmiljöer är av tradition mansdominerade.

Mål och syfte

Målet med projektet är att med utgångspunkt från den kunskap som finns på området idag utveckla en forskningsbaserad guide för hur arbetsplatser bör arbeta såväl strategiskt som praktiskt för att skapa säkra personförflyttningar, att förhindra eller minska risken för arbetsrelaterad ohälsa till följd av personförflyttningar och förebygga incidenter som orsakar skador på patient/vårdtagare eller vårdpersonal. Den forskningsbaserade guiden ska vara klar för publicering och spridning under vintern 2022.

Guiden ska också utformas så att det är möjligt att integrera de arbetssätt och metoder som beskrivs i det systematiska arbetsmiljöarbetet och även relatera till det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Målgruppen för projektet är chefer, skyddsombud och medarbetare i organisationer där personförflyttningar förekommer. Det inkluderar medarbetare såsom sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och övrig vårdpersonal. De organisationer som avses är kommunal och regional hälso- och sjukvård, omsorg och enheter där persontransporter genomförs såsom ambulansvård och färdtjänst. Målgruppen är också chefer och konsulter inom företagshälsovården eller motsvarande, som förväntas ha uppdaterad kunskap inom detta område för att kunna erbjuda relevanta insatser, utbildningar och förslag på eventuella arbetsanpassningar. Vidare kan guiden vara intressant för fackliga företrädare, skyddsombud och arbetsgivarorganisationer samt organisationer med ett överordnat ansvar såsom Sveriges Kommuner och Regioner.

Effektmål

Genom att tillhandahålla en mer praktiknära forskningsbaserad guide är förhoppningen att flera organisationer och arbetsplatser ska kunna och vilja arbeta strategiskt och förebyggande vilket förväntas resultera i säkra personförflyttningar, färre incidenter med patienter, färre skador på patienter och minskad arbetsrelaterad ohälsa orsakat av personförflyttningar inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Tidsplan

100%
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowStart: 1 januari 2022
  • flagMål: 20 december 2022