Nytt regeringsuppdrag inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

Vi har fått i uppdrag att delta i arbetet med den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicid-prevention. Ämnet är högaktuellt nu eftersom pågående pandemi kan innebära att den psykiska ohälsan ökar i befolkningen. Uppdragsgivare är socialdepartementet och arbetet sker i samverkan med flera andra myndigheter.

Psykisk ohälsa och suicid orsakar både stort mänskligt lidande och omfattande individuella och samhällsekonomiska konsekvenser. Spridningen av covid-19 kan komma att innebära att den psykiska ohälsan och det är därför angeläget att intensifiera det nationella arbetet med frågor som berör psykisk hälsa och suicidprevention.

Man stående vid bord.

– Ett stort uppdrag som många myndigheter ska samarbeta i, vilket visar på vikten av att det genomförs med bred förankring och med stort engagemang, säger Nader Ahmadi, generaldirektör.

Uppdraget innebär att samla in och sammanställa underlag till regeringen inför det fortsatta arbetet och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Målsättningen med den nationella strategin är att stärka den statliga styrningen, att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan. Men även att öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.

Grundläggande utgångspunkter vid framtagandet av strategin ska vara en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa i hela befolkningen. Särskilt fokus bör riktas mot det främjande och förebyggande arbetet i alla sektorer och på alla samhällsnivåer.

I arbetet ska jämställdhetsperspektivet liksom barnrättsperspektivet, ungdomsperspektivet och funktionshinderperspektivet beaktas. Särskild hänsyn bör vidare tas till de grupper som löper störst risk att utveckla psykisk ohälsa eller att begå självmord, till exempel barn och unga, unga som varken arbetar eller studerar, personer med funktionsnedsättningar, äldre och hbtq-personer.

Vårt underlag och bidrag till arbetet med strategin

En del av vårt uppdrag med den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicid-prevention nationella strategin är avslutat. Nedan hittar du länkar till det underlag som togs inför redovisningen till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen den 21 september 2021.

attach_fileArbetsmiljö och psykisk hälsa attach_fileArbetsmiljö och suicidalt beteende

Relaterad information