play_circle_outline

Arbetsmiljökunskap för unga

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö för elever mellan 13 och 16 år. Genom teoretisk och praktisk övning får elever kunskaper om vad en arbetsmiljö är, hur man kan påverka den och vad som kan vara risker respektive friskfaktorer på arbetet eller i skolan.

Ladda ner lektionsmaterialet

På Nordiska ministerrådets webbplats kan du ladda ner lektionsmaterialet.

Ladda ner lektionsmaterialetpå Nordiska ministerrådets webbplats

Utbildningsmaterialet består av:

  • Presentationer
  • Övningar och uppgifter
  • Lärarhandledning

Om lektionerna

Utbildningsmaterialet består av sex korta lektioner som vardera tar 20-30 minuter att genomföra. Lektionerna är skapade för att väcka intresse och ge kunskaper om arbetsmiljö genom lärarledda övningar och diskussioner. Ämnena för lektionerna är:

1. Fysisk och psykosocial arbetsmiljöexpand_more

I den första lektionen får eleverna en introduktion kring vad begreppet arbetsmiljö innebär och får genom filmer och diskussion fundera kring vad som påverkar hur vi har det på jobbet. Begreppen fysisk och psykosocial arbetsmiljö introduceras – och begripliggör arbetsmiljöns breda spektra.

Lektionen avslutas med att arbetsmiljöforskaren David Hallman berättar varför arbetsmiljö är en kunskap som eleverna kan ta med sig för resten av livet.

2. Friskfaktorer och riskmomentexpand_more

I den andra lektionen får eleverna resonera om varför arbetsmiljö är viktigt för att kunna må bra under sitt arbetsliv. De får lära sig om de faktorer som forskningen har konstaterat leder till att vi mår bra eller dåligt av att arbeta. I lektionen finns även en övning i att identifiera riskmoment och friskfaktorer.

Lektionen avslutas med att arbetsmiljöforskaren David Hallman berättar om att arbetsmiljöns utveckling från riskmoment till friskfaktorer.

3. Digital arbetsmiljöexpand_more

I den tredje lektionen får eleverna reda på hur digitala verktyg påverkar oss fysiskt och psykosocialt i vardagen och i arbetslivet. Eleverna får göra en självskattningsövning där de räknar på hur många timmar per dag de spenderar framför skärmar. De får också reda på evidensbaserade ”knep” som de själva kan utföra för att förebygga risker som finns i den digital arbetsmiljön.

Lektionen avslutas med att arbetsmiljöforskaren David Hallman bekräftar att de digitala verktygen påverkar oss och att vi ännu inte riktigt vet hur vi påverkas av dem.

4.Framtidens arbetsmiljöexpand_more

Den fjärde lektionen handlar om att spå hur framtidens arbetsmiljöer skulle kunna se ut. Vad har vi för typer av jobb om 25 år? Jobbar vi alla i rymden 2048? Eleverna diskuterar i grupp och helklass hur yrken har förändrats genom åren och vilken inverkan dessa förändringar får på arbetsmiljön. Lektionen avslutas med att arbetsmiljöforskaren David Hallman berättar vad forskningen om framtidens arbetsmiljön har kommit fram till – och om det ens är möjligt att forska kring något som ännu inte har hänt.

5. Skapa en drömarbetsmiljöexpand_more

Den femte lektionen är helt vigd till en övning som ger en praktisk omsättning av de teoretiska kunskaperna om arbetsmiljö som eleverna har fått i lektion 1-4. Eleverna får i grupper skapa sin drömarbetsplats – och i dessa grupper diskutera vilka arbetsmiljöfaktorer som de på denna plats skulle tycka är viktigast att jobba med.

6.Examination och arbetsmiljöquizexpand_more

I den sista lektionen redovisar eleverna sina drömarbetsplatser för varandra. Därefter genomförs ett quiz med sex frågor, påståenden och bilder relaterade till de tidigare genomförda lektionerna. Avslutningsvis tackas eleverna av med en inspirerande och fyrverkerifylld film.

Lektionerna bygger på arbetsmiljöforskning

I utbildningsmaterialet medverkar arbetsmiljöforskaren David Hallman, universitetslektor och docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Mer om David Hallmanexpand_more

David forskar om hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet. Han intresserar sig bland annat för hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande på arbetet och fritiden kan bidra till bättre hälsa och minskad risk för ohälsa och kroppsliga besvär.

Läs mer om David Hallman på Högskolan i Gävles webbplats

 

Framtaget i samarbete med Nordiska ministerrådet

Lektionsmaterialet är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott, där myndigheten ingår som en del av sitt internationella uppdrag.

Om Nordiska ministerrådetexpand_more

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. De arbetar för gemensamma lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig. 

Till lektionsmaterialet på Nordiska ministerrådets webbplats

Om projektet - Arbetsmiljö och ungaexpand_more

Lektionsmaterialet är av myndighet framtaget av en projektgrupp bestående av högstadielärare, studie- och yrkesvägledare, arbetsmiljöforskare, kommunikatör och analytiker.

Lektionerna har testats på högstadieelever vid Thoren Framtid Kunskapsakademin i Sundsvall, Sverige.

Läs mer om projektet.