Uppsats på magisternivå undersöker gymnasieelevers inställning till arbetsliv och arbetsmiljö

Maria Guldbrandsson har i sin magisteruppsats ”Att förbereda sig för framtiden liksom” undersökt gymnasielevers kunskap, erfarenheter och framtidstankar om arbetsmiljöfrågor.

När Maria Guldbrandsson skulle välja ämne för sin uppsats inom magisterutbildningen Arbetsliv, hälsa och rehabilitering kontaktade hon oss på Myndigheten på arbetsmiljökunskap för att få förslag och tips på ämnen. Eftersom vi ser ett behov av att införliva arbetsmiljökunskap och arbetsmiljömedvetenhet i skolan och vi har intresse av att undersöka hur och om ämnesområdet arbetsmiljökunskap undervisas i grund- och gymnasieskolan gav vi detta som förslag till ämne för uppsatsen. Med inspiration från ämnesförlagen valde Maria sedan att i sin uppsats fokusera och undersöka gymnasielevers kunskap, erfarenheter och framtidstankar om arbetsmiljöfrågor.

– Vi är glada över att få ta del av Marias studie, som belyser viktiga aspekter av hur gymnasieungdomar ser på behovet av arbetsmiljökunskap, och att det faktiskt skiljer sig åt mellan våra gymnasieprogram om eleverna får denna kunskap med sig eller inte. Vi kommer att fortsätta att fördjupa oss i hur också grundskolan tar upp frågor om arbetsmiljö i undervisningen, säger Anna Mannikoff.

Viktigt med förberedelse inför framtida arbetsliv

Syftet med studien är att studera gymnasieelevernas kunskap och erfarenhet om arbetsmiljöfrågor och undersöka hur eleverna upplever sin beredskap inför sitt framtida arbetsliv. Forskning visar att övergången mellan skolan och arbetslivet kan vara en turbulent period för många ungdomar och den kan leda till ohälsa. Ungdomars första anställning är ofta tidsbegränsad, av osäker karaktär och utan särskilt stöd från arbetsgivaren vilket kan resultera i att ungdomarna lättare skadar sig. Detta gör det viktigt att förbereda ungdomarna med kunskaper om arbetslivet och arbetsmiljö.

Elever från olika program inom gymnasieskolan har deltagit för att kunna undersöka om det är några skillnader mellan elevernas erfarenheter på de olika programmen. Metoden var en kvalitativ fokusgruppsstudie med gymnasieungdomar på yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Maria Guldbrandsson har skrivit magisteruppsatsen ”Att förbereda sig för framtiden liksom”.

– Jag fick så många spännande svar av gymnasieeleverna som jag inte hade räknat med när jag valde ämnet. Det var roligt att få möta så engagerade ungdomar som delgav mig sina erfarenheter och tankar kring ämnet. Jag själv fick fylla på med så mycket ny och intressant kunskap som jag tror och hoppas att jag kommer ha mycket nytta av i framtiden, säger Maria Guldbrandsson.

Undervisning och erfarenheter inom ämnet arbetsmiljö

Studien är indelad i olika teman där ett handlar om lärdomar från undervisningen och erfarenheter från arbetslivet inom ämnet arbetsmiljöfrågor. Här visar det sig att det finns skillnad i medvetenhet och kunskap inom ämnet när jämförelse görs mellan elever på yrkesprogram och elever på högskoleförberedande program.

På yrkesprogrammet ingår praktik och arbetsmiljöfrågor är ett ämnesområde som enligt eleverna diskuteras under utbildningens gång. Upplevelsen av i vilken omfattning arbetsmiljöfrågor hade diskuterats skilde sig dock åt, tjejerna på yrkesprogrammet hade fått sina erfarenheter både genom undervisningen på skolan och genom den praktiska undervisningen på praktikplatsen. Killarna på yrkesprogrammet tyckte däremot att de lärde sig mer på praktikplatsen än i den ordinarie skolundervisningen.

Eleverna från de högskoleförberedande programmen önskade att få göra praktik och få undervisning om arbetslivs- och arbetsmiljökunskap. Detta var något som eleverna trodde skulle förbereda dem för framtiden och göra dem mer självständiga i övergången från gymnasiet till arbetslivet. Elever som gick på yrkesprogram har som regel mer praktik och kände sig mer förberedda för att gå ut i arbetslivet.

Gemenskap och stöd från kollegor och ledning

Gemenskap och stöd från kollegor och ledning var också ett tema i studien. En viktig faktor som framkom var att som ny kunna få stöd ifrån sina kollegor och från ledningen. Stöd både för att genomföra sina arbetsuppgifter och för att utvecklas.

– Eleverna resonerade sig fram till att det var kommunikationen i personalgruppen som var en nyckelfaktor för att kunna få hjälp och stöd. Det var viktigt att kunna tala med sin chef om vad som hade fungerat bra och vad som hade fungerat mindre bra så att arbetet kunde förbättras. Avsaknaden av stöd från chefen upplevdes som skrämmande och otryggt för någon som är ny på en arbetsplats, säger Maria Guldbrandsson.

Avslutande rekommendationer

Efter en genomgång av examensmålen för samtliga gymnasieprogram framkom det att alla yrkesprogram har som mål att undervisa eleverna om arbetsmiljöfrågor på olika sätt. I de högskoleförberedande programmens examensmål finns inte arbetsmiljöfrågor upptagna.
En rekommendation är att återinföra arbetsmiljökunskap, som ett ämne, i yrkesprogrammen på gymnasiet men även införa generell arbetsmiljökunskap som en obligatorisk kurs för alla, oavsett gymnasieprogram.

Forskningen visar att eleverna lättare tar till sig kunskap om arbetsmiljöfrågor om de samtidigt får tillämpa kunskapen praktiskt, vilket leder till nästa rekommendation. Att möjliggöra praktik som en valbar kurs för gymnasieelever för att de på så sätt skulle kunna lära känna arbetslivet bättre samt göra trygga val inför framtiden.

– Förhoppningsvis kan min uppsats bidra till att förbättra övergången mellan gymnasiet och arbetslivet genom att lyssna på elevernas synpunkter och tankar om hur de skulle vilja ha det, avslutar Maria Guldbrandsson.

Maria Guldbrandsson, författaren till studien, är lärare och legitimerad i svenska som andraspråk, engelska och franska. Hon arbetar som lärare på högstadiet och mellanstadiet på Kunskapsakademin utanför Sundsvall.

Mer information:
”Att förbereda sig för framtiden liksom”: Gymnasieelevers kunskap, erfarenheter och framtidstankar om arbetsmiljöfrågor