Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin

Här kan du läsa eller ladda ner rapporten Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin.

Om rapporten

Rapporten Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin, beskriver coronapandemins påverkan på grundskollärarnas arbetsmiljö. Till skillnad från många länder var Sveriges grundskolor öppna under pandemin och undervisningen genomfördes i skolans lokaler med både lärare och elever på plats. För att förhindra smittspridning och samtidigt driva verksamheten genomfördes förändringar i skolors arbetssätt. Resultaten från rapporten visar att många lärare upplevde en försämrad arbetsmiljö och högre arbetsbelastning under coronapandemin. Resultaten visar också att de skolor som aktivt arbetade med systematiskt arbetsmiljöarbete redan innan coronapandemins utbrott genomförde anpassningar av verksamheten mera framgångsrikt.

Studien bygger på enkäter som skickats till cirka 1 000 grundskollärare, intervjuer med 50 grundskollärare samt intervjuer med 10 rektorer. Datainsamlingen är gjord från augusti till mitten av september 2022 och bygger på att lärare har fått blicka tillbaka på hur deras arbetsmiljö förändrades under pandemiåren.

Om regeringsuppdraget Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap uppdraget att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. För att genomföra detta stora regeringsuppdrag utförde myndigheten fem olika projekt, vart och ett med fokus på någon eller några yrkesgrupper som särskilt påverkades av coronapandemin, samt för att belysa generella förändringar i arbetsmiljön såsom distansarbete och arbete i hybridorganisationer. Resultaten från myndighetens studier ger kunskaper om hur samhället kan hantera liknande samhällsstörningar och kriser i framtiden.

En sammanfattning av resultaten från alla ingående projekt finns i rapporten Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige.

Beteckning

2023:3

Relaterade nyheter