Arbetsmiljökunskap i grund- och gymnasieskolan

Här hittar du rapporten Arbetsmiljökunskap i grund- och gymnasieskola där vi har genomfört en undersökning rörande omfattningen av utbildning i arbetsmiljökunskap inom den svenska skolan.

Om publikationen

Unga är särskilt drabbade av arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. I åldersgruppen 16 till 24 år har under de senaste fem åren 25 000 personer skadat sig på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Även annan utveckling på arbetsmarknaden talar för att unga kan vara särskilt utsatta när de går ut i arbetslivet, till exempel nya och osäkra anställningsformer, tillfälliga anställningar, ökad individualisering och digitalisering av arbetsmiljön. Mot denna bakgrund har Myndigheten för arbetsmiljökunskap genomfört en undersökning rörande omfattningen av utbildning i arbetsmiljökunskap i den svenska grund- och gymnasieskolan.

Undersökningen syftade till att skapa en nulägesbild över arbetsmiljökunskap och arbetsmiljömedvetenhet inom grund- och gymnasieskola utifrån rektorers, lärares, studie- och yrkesvägledares perspektiv. Ett mer långsiktigt mål med undersökningen var att öka medvetenheten om behovet av arbetsmiljökunskap i skolan, samt att undersöka möjligheterna att stärka arbetsmiljökunskap i skolans styrdokument. Undersökningen genomfördes i två delar. Första delen var en genomgång av de dokument som styr verksamheten i skolan för att notera i vilka sammanhang och i vilka ämnen frågor om arbetsmiljö behandlas. Den andra delen var en intervjuundersökning på grundskolor och gymnasieskolor. Sammanlagt intervjuades 42 lärare, nio rektorer och fem studie- och yrkesvägledare.

Genomgången av styrdokument visar att arbetsmiljö nämns några gånger i grundskolans läroplan. Det handlar då främst om elevernas arbetsmiljö i skolan ”här och nu”. Rektor har ett tydligt utpekat ansvar för arbetsmiljön i skolan, och även eleverna förväntas ta ansvar. Studie- och yrkesvägledare ska informera och vägleda elever och vara stöd för övrig personal i yrkesorienterande insatser. Aspekter av arbetsmiljökunskap nämns också i kursplanerna för de enskilda ämnena samhällskunskap, slöjd, idrott och hälsa, samt hem och konsumentkunskap. I gymnasieskolans läroplan nämns frågan om arbetsmiljö vid två tillfällen. Det ena tillfället handlar om arbetsmiljön i skolan, det andra om arbetsmiljö i ett kommande arbetsliv.

Frågor om arbetsmiljö finns även i de två gymnasiegemensamma ämnena samhällskunskap och idrott och hälsa. Utredningen visar dock att utrymmet för området arbetsmiljö i ämnet samhällskunskap är mycket begränsat i praktiken. Det gäller för både grund- och gymnasieskolan. Alla yrkesprogram har examensmål som handlar om att undervisa eleverna om arbetsmiljöfrågor på olika sätt. I de högskoleförberedande programmens examensmål finns däremot inte arbetsmiljöfrågor upptagna överhuvudtaget.

Beteckning

2022:4

Övrigt