Bild på två personer i industrimiljö.

Stimulera utbildning för arbetsmiljöingenjörer

I en rapport från myndigheten 2019 framkommer det att det finns ett särskilt och akut behov av att utveckla nya relevanta utbildningar för yrkesgruppen arbetsmiljöingenjörer. Sedan våren 2020 arbetar myndigheten tillsammans med fyra lärosäten med att utveckla utbildning på flera nivåer och med olika inriktningar. En första fristående kurs startade redan våren 2021 vid Göteborgs universitet.

För att nyansera bilden av det aktuella läget och behoven framåt tydligare inleddes arbetet i november 2019 med tre dialogträffar. Deltog företrädare för arbetsgivare, arbetstagare, företagshälsovård, arbetsmiljömedicinkliniker, lärosäten och branschorganisationer.

Hur utbildning ska bedrivas lyftes också i dialogen och slutsatsen utifrån träffarna liknar det som framkom i rapporten (2019:2 Företagshälsovårdens kompetensförsörjning), bland annat att utbildning inom området bör bedrivas på högskole- och universitetsnivå samt att utbildningarna bör kunna ges på distans.

Utvecklingsarbete genomfört under året

Utifrån det som framkommit vid dialogträffarna och slutsatserna från rapporten formerades under våren 2020 en arbetsgrupp bestående av personer från fyra lärosäten – Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet och Göteborgs universitet.

Myndighetens roll i gruppen är sammankallande och skapa förutsättningar för samarbete mellan de fyra universiteten. Myndigheten ser också till att relevanta intressenter får inblick i och får möjlighet att delta på olika sätt i arbetet samt att myndigheten avsatt medel under det gångna verksamhetsåret.

Arbetet i arbetsgruppen har under året fokuserats på att:

  • Undersöka och ge förslag på olika lösningar för att möta behov av såväl specialistkunskap som strategisk kunskap
  • Undersöka möjligheter att bygga på/utveckla redan befintliga program och kurser
  • Förankra möjliga lösningar inom respektive universitet
  • Koordinering och komplettering av olika kurser/program beroende på behov och vilka styrkor de olika lärosätena besitter

De mål som arbetsgruppen arbetat mot är:

  • Att de olika programmen/kurserna som utvecklas ska bygga på varandra.
  • Att program och kurser i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ges på distans.
  • Att lärosätena samverkar och kompletterar varandra när det gäller kursutbud.
  • Att kurser ska kunna läsas fristående och vara öppna för studerande inom andra program, yrkesverksamma eller andra.

Resultat av årets arbete

Arbetet har under året resulterat i en övergripande idéskiss med förslag på program på olika nivåer – kandidat respektive magisternivå. Förslaget är förankrat vid respektive universitet som möjliga att genomföra. Det har även presenterats för myndighetens samverkansråd men också för Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen samt yrkesföreningen Sveriges arbetsmiljöspecialister (SAMS).

Förslaget som arbetats fram under året omfattar även kurser som kan läsas fristående eller inom ramen för befintliga högskoleingenjörsprogram. En sådan kurs startade redan våren 2021 vid Göteborgs universitet. Det är kursen ”Exponeringsbedömning av kemiska, fysikaliska och biologiska hälsorisker”, 15 hp. Det är en helt ny kurs i sitt slag och någon liknande på högskolenivå finns inte i dagsläget. Till hösten 2021 planeras också för ytterligare sex kurser inom arbetsmiljö omfattande 3,5 – 7,5 hp att ges vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Preliminär tidplan för program- och kursstarter

VT 2021 Kurs: Exponeringsbedömning. Lärosäte: Göteborgs universitet. 15 hp, halvfart campus/distans. 20 platser.

HT 2021 Program: Arbetsmiljöingenjör (mag). Lärosäte: KTH/KI. 60 hp, halvfart distans. 20 platser.
Enstaka kurser: 8 nya valbara kurser inom arbetsmiljö för högskoleingenjörsprogrammen. Lärosäte: KTH. 3-7,5 hp, campus/distans.
Mål på sikt: 60 hp valbara för inriktning mot arbetsmiljö. X antal platser.

VT 2022 Program: Arbetsmiljöstrateg (mag). Lärosäte: Mittuniversitetet. 60 hp, halvfart distans. 20-25 platser.

HT 2023 Program: Arbetsmiljöstrateg (mag). Lärosäte: KI. 60 hp, halvfart distans. 20-30 platser.
Program: Arbetsmiljöingenjör (kand). Lärosäte: Mittuniversitetet. 180 hp, helfart campus/distans. 20 platser.
Program: Arbetsmiljöingenjör (mag/kan). Lärosäte: Göteborgs universitet. Omfattning och form ej klart.

Preliminära beslut att gå vidare är tagna men slutligt godkännande att köra i gång tas på samtliga universitet under 2021.

Detta projekt är av typ: