Stimulering som gett snabbt resultat

Ungefär 60 procent av den arbetande befolkningen har idag tillgång till företagshälsovård. I undersökningar framgår det tydligt att företag och organisationer som använder sig av företagshälsovård upplever positiva effekter av detta, men det finns ett akut behov av personal med relevant och aktuell kompentens inom de flesta yrkesgrupperna inom området. Därför är det extra roligt att redan nu kunna berätta att det finns sex nya kurser att söka på Kungliga Tekniska Högskolan och faktiskt en som redan pågår hos Göteborgs universitet, och fler kommer 2022.

Under våren 2019 sammanställde vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap en rapport där vi bland annat analyserade behovet av utbildningar inom företagshälsovården. Materialet som samlades in visade på ett stort behov av utbildningar för samtliga yrkeskategorier inom företagshälsovården och på akuta behov av utbildningar för arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare. Resultaten pekade också på att utbildningarna för arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer/fysioterapeuter och företagssköterskor bör bedrivas på högskole- och universitetsnivå, att utbildningarna bör ges på distans med hjälp av moderna pedagogiska, teknologiska metoder och verktyg, samt att de bör finnas på flera orter i hela landet.

Redan på hösten samma år påbörjade vi det praktiska arbetet med att stimulera till fler utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Tre dialogträffar genomfördes tillsammans med ett flertal lärosäten och andra berörda aktörer och efter det bildades en arbetsgrupp som förutom oss på myndigheten bestod av Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet och Göteborgs universitet.

Resultatet kom snabbt. Redan hösten 2020 kunde man söka en kurs inom området exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker hos Göteborgs universitet och nu erbjuder KTH inom ramen för sitt koncept ”Livslångt lärande” sex fristående kurser som du just nu kan söka genom antagning.se, sista anmälningsdag är 15 april.

– En av de nya kurserna, Arbetsliv och hälsa, ges i samarbete med Karolinska Institutet. Kursen ingår där i ett magisterprogram. Vi planerar också för fler enstaka kurser inom arbetsmiljöområdet, säger Mikael Forsman, professor i ergonomi vid KTH.

Sökbara kurser våren 2021 hos Kungliga Tekniska Högskolan:

 1. Arbetsliv och hälsa 7,5 hp
  Kursen är en bra introduktion till arbetsmiljöområdet. Den visar hur viktigt området är och den ger en god inblick i det komplexa samspelet mellan människa-teknik-organisation (MTO) och hälsa.
  Läs mer:  Arbetsliv och hälsa 7,5 hp
 2. Ledarskap och hållbara arbeten 4,5 hp
  Den är ett bra val för de som arbetar med arbetsmiljö och personalfrågor, arbetsmiljöansvariga, fackliga ombud, och studenter som vill lära sig mer om området.
  Läs mer: Ledarskap och hållbara arbeten 4,5 hp
 3. Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö 4,0 hp
  Kursen ger studenten fördjupad kunskap om mät- och analysteknik avseende luftföroreningar samt hur mät- och analysteknik kan väljas och anpassas efter syftet med mätningen och vilket eller vilka ämnen som ska mätas.
  Läs mer: Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö 4,0 hp
 4. Belastningsergonomi – riskbedömning och utveckling 2,5 hp
  Det är fortfarande vanligt med belastningsskador. Det krävs kunskap om metoder för att bedöma riskerna. Kursen passar de som är arbetar med arbetsmiljöfrågor eller har funktioner inom arbetsmiljöområdet inom en organisation, fackliga ombud och studenter som är nyfikna på området.
  Läs mer: Belastningsergonomi – riskbedömning och utveckling (v44-01) 2,5 hp
 5. Buller och vibrationer i arbetslivet – riskbedömning och utveckling 4,0 hp
  Kursen passar de med intresse för teknisk företagshälsovård och som nu vill lära sig det här ordentligt.
  Läs mer: Buller och vibrationer i arbetslivet – riskbedömning och utveckling 4.0 hp
 6. Hållbart arbete inklusive mätningar och riskbedömningar av buller och vibrationer 7,5 hp
  Kursen passar de som vill veta hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas, samt specifikt om bedömningar av vanliga fysiska arbetsmiljörisker.
  Läs mer: Hållbart arbete inklusive mätningar och riskbedömningar av buller och vibrationer 7,5 hp

Utbildningar under utarbetning med preliminär start under 2022:

 • Magisterprogram med arbetsnamnet ”Arbetsmiljöstrateg”, Mittuniversitetet
 • Högskoleingenjörsutbildning, kandidatnivå, med profil ”Arbetsmiljöingenjör”, Mittuniversitetet
 • Magisterprogram med arbetsnamnet ”Arbetsmiljöstrateg”, Karolinska institutet.

Läs mer om kurserna på KTHs samlingsida

Läs mer om kursen på Göteborgs universitet