Arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier

Vi har beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på organisationernes arbetsmiljö vid utbrott av epidemier och pandemier.

Bakgrund

Kunskap om effekter av coronavirusets (covid-19) spridning i Sverige utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är av naturliga skäl begränsad. Det kan dock finnas internationell forskning om utbrott av epidemier eller pandemier och arbetsmiljö som kan appliceras på svenska förhållanden och användas som underlag till en kunskapssammanställning.

Mot bakgrund av detta har vi beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på utbrott av epidemier och pandemier och dess inverkan på arbetsmiljö.

Syfte

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta vilken inverkan epidemier eller pandemier har på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, på organisations- och individnivå.

Kunskapssammanställning ska bland annat besvara följande frågeställningar:

  • Hur påverkades arbetsmiljön i organisationer under en pågående epidemi eller pandemi?
  • Vilka arbetsmiljöinterventioner genomfördes för att förebygga eller åtgärda arbetsrelaterad ohälsa?
  • Vilka effekter hade dessa interventioner på kort och lång sikt?
  • Framkom skillnader avseende övriga frågeställningar i förhållande till faktorer som bransch, yrkesgrupp och kön?

Resultat

I slutet av mars 2022 publicerades kunskapssammanställningen Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus på vår webbplats.

Till publikationen Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus

Typ

Tidsplan

100%
question_answer

Webbinarium

2022-03-17
Aug 20
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 1 augusti 2020
  • question_answerWebbinarium: 17 mars 2022
  • flagAvslut: 30 april 2022