Covid-19 och arbetsmiljö i hälso- och sjukvården

Hur påverkades medarbetares hälsa över tid samt vilken effekt hade genomförda arbetsmiljöinterventioner?

Bakgrund

I ett tidigare uppdrag Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus sammanfattades kunskapsläget avseende hur arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och hälsa påverkas vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus. Kunskapssammanställningen gav också en bild av den publicerade forskningen avseende framför allt de första månaderna av covid-19-pandemin.

I regeringsbrevet för 2022 tilldelades myndigheten extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av Coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Som en del i detta uppdrag har vi beslutat att genomföra en kunskapssammanställning om hur Covid-19 specifikt har påverkat arbetsmiljö i hälso- och sjukvård med fokus på påverkan av medarbetares hälsa över tid samt vilken effekt arbetsmiljöinterventioner har haft.

Syfte

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta vilken inverkan covid-19-pandemin över tid hade på arbetsmiljö och hälsa inom hälso- och sjukvården, samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa under covid-19-pandemin.

Mål

I en kunskapssammanställning kartlägga och sammanfatta forskning om vilken inverkan covid-19 hade på hälso- och sjukvårdsanställda över tid samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa. Kunskapssammanställningen bör tydligt belysa hur forskningen kan förstås med fokus på den svenska kontexten.

Effektmål

Kunskapssammanställningen ska fungera som ett stöd för beslutsfattare, arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatsen. Projektet ska ge en ökad förståelse för hur arbetsplatser kan hantera arbetsmiljön före, under och efter en epidemi eller pandemi för att bidra till friska och välfungerande arbetsplatser. Kunskapssammanställningen ska därmed kunna användas som vägledning för organisationer som vill stärka sitt arbetsmiljöarbete ur ett krisberedskapsperspektiv.

Tidsplan

23%
  • play_arrowUppstart: 7 april 2022
  • flagAvslut: 15 mars 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: