Arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under coronapandemin

I en kunskapssammanställning sammanfattar vi forskning om vilken inverkan coronapandemin hade på hälso- och sjukvårdsanställda över tid samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Bakgrund

I regeringsbrevet för 2022 tilldelades myndigheten extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Inom ramen för regeringsuppdraget kommer vi att studera flera olika yrkesgrupper med syftet att kartlägga hur arbetssituationen var i olika branscher under coronapandemin. För att genomföra uppdraget har vi valt att organisera arbetet i fem olika delprojekt.

”Arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under coronapandemin” är ett av fem delprojekt som ingår i ”Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö”.

Läs regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Syfte

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta vilken inverkan coronapandemin över tid hade på arbetsmiljö och hälsa inom hälso- och sjukvården, samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa under coronapandemin.

Mål

I en kunskapssammanställning kartlägga och sammanfatta forskning om vilken inverkan pandemin hade på hälso- och sjukvårdsanställda över tid samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa. Kunskapssammanställningen bör tydligt belysa hur forskningen kan förstås med fokus på den svenska kontexten.

Kunskapssammanställningen ska fungera som ett stöd för beslutsfattare, arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatsen. Projektet ska ge en ökad förståelse för hur arbetsplatser kan hantera arbetsmiljön före, under och efter en epidemi eller pandemi för att bidra till friska och välfungerande arbetsplatser. Kunskapssammanställningen ska därmed kunna användas som vägledning för organisationer som vill stärka sitt arbetsmiljöarbete ur ett krisberedskapsperspektiv.

Tidsplan

100%
check

Datainsamling

2022-09-30
check

Kvalitetsgranskning

2022-12-15
check

Leverans av manus

2022-12-31
check

Språkgranskning

2023-01-31
check

Formgivning

2023-02-28
check

Redovisning till regeringen

2023-03-15
Apr 22
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 7 april 2022
  • checkDatainsamling: 30 september 2022
  • checkKvalitetsgranskning: 15 december 2022
  • checkLeverans av manus: 31 december 2022
  • checkSpråkgranskning: 31 januari 2023
  • checkFormgivning: 28 februari 2023
  • checkRedovisning till regeringen: 15 mars 2023
  • flagAvslut: 31 maj 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: