Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö på den svenska arbetsmarknaden under coronapandemin

Läs eller ladda ner publikationen Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö på den svenska arbetsmarknaden under coronapandemin.

Om publikationen

I rapporten har vi undersökt och analyserat hur olika arbetsmiljöfaktorer har förändrats från tiden före pandemin till tiden under pandemin samt hur de förändrades under pågående pandemin. Underlaget kommer från enkätundersökningen SLOSH som genomfördes dels under våren 2021, dels under våren 2022 och jämför med data insamlade under 2018. Undersökningen består av cirka 2 300 enkätsvar och det är Stressforskningsinstitutet som genomför den.

Om databasen SLOSH, The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health

The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health är Stressforskningsinstitutets undersökning av hur bland annat arbetsliv, arbetsmiljö, privatliv, pensionering och hälsa påverkar varandra över lång tid i Sverige. Undersökningen har pågått sedan 2006 och bygger vidare på Arbetsmiljöundersökningarna 2003–2019. En ny datainsamling genomfördes våren 2022.

Författare

Rapporten är författad av:

  • Linda L. Magnusson Hanson, docent Stockholms universitet
  • Cecilia U. D. Stenfors, docent Stockholms universitet
  • Maria Wijkander, doktorand Stockholms universitet
  • Sandra Blomqvist, doktor Stockholms universitet
  • Hugo Westerlund, professor Stockholms universitet

Beteckning

Rapport 2023:6

Bakgrund

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap uppdraget att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige.

För att genomföra detta stora regeringsuppdrag initierande myndigheten fem olika projekt, vart och ett med fokus på någon eller några yrkesgrupper som särskilt påverkades av coronapandemin, samt för att belysa generella förändringar i arbetsmiljön såsom distansarbete och arbete i hybridorganisationer. Resultaten från myndighetens studier ger förhoppningsvis kunskaper om hur samhället kan hantera liknande samhällsstörningar och kriser i framtiden.

En sammanfattning av resultaten från alla ingående projekt finns i rapporten Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige (A2021/02355, A2021/02331 (delvis)).

Relaterade nyheter