Stor datainsamling i stöd för arbetet med att se hur arbetsmiljön förändrades under pandemin

Som en del i regeringsuppdraget "Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön" tittar vi på hur ett antal arbetsmiljöfaktorer förändrades under pandemin.

I projektet analyserar vi data från en enkätundersökningen SLOSH som genomfördes dels under våren 2021, dels under våren 2022 och jämför med data insamlade under 2018. Undersökningen består av cirka 2 300 enkätsvar och det är Stressforskningsinstitutet som genomför den.

Rikstäckande undersökning om vad som påverkar hälsa och livskvalitet

Undersökningen ”The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health” (förkortas SLOSH) är en rikstäckande undersökning om vad som påverkar hälsa och livskvalitet på lång sikt och ger underlag till ett bättre arbetsmiljöarbete och effektivare folkhälsoarbete både i Sverige och internationellt. I jämförelse med vanliga enkätstudier gör SLOSH det möjligt att studera hur hälsa och välbefinnande utvecklas över en längre tidsperiod hos samma individer vilket ger säkrare kunskap om orsakssamband och möjligheter till tidigare förebyggande åtgärder. Undersökningen har pågått sedan 2006 och från 2022 kommer den att genomföras varje år.

Första etappen har fokus på vad som hände under pandemin

Den första delen av projektet har fokus på att identifiera förändringar i arbetsmiljön som skett i och med pandemin. Dessa analyser kommer ingå i regeringsuppdraget där vi tittar på coronapandemins påverkan på arbetsmiljön och som ska redovisas till regeringen den 15 mars 2023. Cecilia Stenfors och Linda Magnusson Hanson från Stockholms Universitet arbetar med analys och sammanställning av enkätsvaren.

Johan Stenmark, processledande analytiker i projektet ”Svenska data om arbetsmiljö och hälsa (SLOSH)”.
format_quote

Tillsammans ger undersökningarna en bild av hur arbetsmiljön förändrades under den tid som pandemin pågick. Det är en unik möjlighet att få tillgång till dels en stor datainsamling från den vanliga SLOSH-data där man följt samma individer under en lång tid, dels data från de två Corona-specifika enkätundersökningarna. Vi tror att all data tillsammans kommer att ge en god inblick i hur både förutsättningar för en god arbetsmiljö kan ha förändrats samt även direkta konsekvenser på arbetsmiljön av pandemin.

Fördjupade analyser för att se skillnader och göra jämförelser över längre tid

I den andra delen av projektet kommer vi att kunna fördjupa analyserna och titta mer specifikt på skillnader mellan olika typer av grupper eftersom underlaget bygger på ett mycket större antal enkätsvar. Vi kommer också att kunna jämföra de förändringar som vi ser inom arbetsmiljöområdet längre tillbaka i tiden, vilket kommer att tydliggöra analyserna av den närmsta tidens förändringar under pandemin. Slutredovisning för detta arbete är planerad till juni 2023.

Mer information

Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

Svenska data om arbetsmiljö och hälsa (SLOSH)