Evidensbaserad praktik i företagshälsovården – synergonomi

I syfte att stödja evidensbaserad praktik inom företagshälsovården tar myndigheten inom ramen för detta projekt fram en riktlinje inom området synergonomi.

Bakgrund

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har ett generellt uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling. En central del i detta uppdrag är att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. För närvarande finns fem riktlinjer framtagna; förebygga och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen, genomförande av hälsoundersökningar, förebygga och hantera psykisk ohälsa, exponeringsmätning av buller samt förebygga och hantera ländryggsproblem. Dessa är utvecklade i samarbete mellan forskare och praktiker under ledning av Karolinska Institutet mellan 2014 och 2017. Från och med 2018 har det nationella riktlinjearbetet för företagshälsovården övertagits av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Under 2020 ska nu myndigheten ta fram nya riktlinjer inom två olika områden; synergonomi samt mobbning och kränkande särbehandling.

Syfte

Syftet med riktlinjearbetet och samtliga riktlinjer är att stödja evidensbaserad praktik, EBP, inom företagshälsovården. I evidensbaserad praktik strävar man efter att utredning och insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken. Genom att arbeta evidensbaserat inom företagshälsovården ökar man möjligheterna att hjälpa individer och organisationer.

Mål

Målet med den nya riktlinjen inom området synergonomi är att ge företagshälsan och dess uppdragsgivare ett behovsanpassat och evidensbaserat underlag inom relevanta delar av området synergonomi och i form av stöd, rekommendationer och praktiska råd. Genom tydliga och praktiskt användbara riktlinjer kan befintliga arbetsmiljöer förbättras ur synergonomisk synpunkt, liksom att nya arbetsmiljöer kan planeras och utformas på ett tillfredsställande sätt i ett tidigt skede när nya arbetsplatser ska formas. Riktlinjens innehåll ska baseras på aktuellt forskningsläge, praktiskt och professionellt kunnande och erfarenhet, lagar, standarder och andra krav som är relevanta inom området. Riktlinjerna är nu publicerad på vår webbplats - till riktlinjerna för synergonomi: belysning och synförhållanden på arbetsplatsen.

Tidsplan

100%
Jun 20
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
  • play_arrowStart: 1 juni 2020
  • flagAvslut: 1 oktober 2021