Vi studerar arbetsmiljöinsatser som främjar hälsan hos anställda inom hälso- och sjukvård

Som en del av vårt uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal påbörjar vi en sammanställning av vilka typer av insatser som är effektiva för att främja hälsa inom hälso- och sjukvården.

För att identifiera goda organisatoriska och sociala arbetsförhållanden så kommer vi nu sammanställa aktuell forskning om insatser och interventioner som främjar den arbetsrelaterade hälsan hos anställda inom hälso- och sjukvård.

Professor Per Nilsen med kollegor från institutionen för hälsa, medicin och vård på Linköpings universitet kommer genomföra kunskapssammanställningen. Arbetet har påbörjats och resultaten från sammanställningen kommer presenteras offentligt efter delredovisning till regeringen i december 2022.

I vår tidigare kunskapssammanställning Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande sammanställdes insatser, eller interventioner där forskning från hälso- och sjukvården var en betydande del. Med denna rapport som utgångspunkt har vi nu valt att specifikt undersöka aktuell forskning om interventioner i hälso- och sjukvården samt deras effekter.

format_quote

I hälso- och sjukvården har det utförts många olika typer av interventioner med avseende att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. I vår kunskapssammanställning undersöker vi vilka resultat dessa insatser har gett.

Thomas Nessen, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Om regeringsuppdraget kopplat till hälso- och sjukvården

Regeringen gav under hösten 2021 oss i uppdrag att bidra till ökad kunskap för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas. Inom ramen för uppdraget ingår även att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser.

Läs mer om regeringsuppdraget på projektsidan ”Sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal”