Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande

Denna kunskapssammanställning består av två systematiska litteraturöversikter som på en övergripande nivå kartlägger både sambandsforskning och interventionsforskning om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa.

Sammanfattning

Rapporten innehåller två systematiska kartläggningar som sammanställer existerande kunskap i form av tidigare publicerade systematiska litteraturöversikter. Dessa ska bidra med underlag till frågan om vad som skapar friska och välmående arbetsplatser. De två kartläggningarna sammanställer vilken forskning som finns om faktorer av betydelse i psykosociala arbetsmiljösammanhang. Den första kartläggningen innehåller sammanställd kunskap om samband mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsoutfall för individen eller organisationen. Den andra kartläggningen innehåller sammanställd kunskap om effekter av psykosociala arbetsplatsnära interventioner.

Resultaten visar att det finns relativt mycket sammanställd forskning om samband mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer i form av arbetsrelaterad stress och psykisk eller kroppslig ohälsa. Det finns även sammanställd kunskap om samband mellan arbetskonflikter eller mobbning och utvecklandet av framför allt psykisk ohälsa. Endast ett fåtal systematiska litteraturöversikter har uttryckligen undersökt och beskrivit sina fynd utifrån att psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan vara skydds- eller friskfaktorer.

Kunskapssammanställningen är författad av

Per Lytsy och Emilie Friberg

Beteckning

Kunskapssammanställning 2020:5 (KS 2020:5)

Mer information