Granskning av sökresultat pågår i projekt om hur organisationers arbetsmiljö påverkas under pandemier

Projektet om pandemiers inverkan på organisationers arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är i gång för fullt, här följer en liten uppdatering om vad som hänt hittills.

Efter att under hösten anlitat experter, upprättat projektplan, fastställt tidsplaner, definierat frågeställningar, och samlat en referensgrupp har projektet nu påbörjat arbetet med kunskapssammanställningen.

Projektets deltagare och referensgrupp

Forskargruppen som genomför kunskapssammanställningen består av:

  • Anna Nyberg, Docent, Uppsala universitet
  • Ingrid Demmelmaier, Docent, Uppsala universitet
  • Kristiina Rajaleid, Med.dr., Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
  • Ulrika Winblad, Professor, Uppsala universitet
  • Ylva Lindberg, forskningsassistent, Uppsala universitet
  • Wilhelm Linder, forskningsassistent, Uppsala universitet

En referensgrupp med deltagare från Arbetsmiljöverket, Prevent, Folkhälsomyndigheten, och SKR har bildats. Referensgruppen fungerar som stöd och hjälp för projektgruppen samt för att trygga att projektets resultat blir av nytta för aktörer inom arbetsmiljöområdet.

Referensgruppen består av:

  • Erik Gunnarsson, sakkunnig Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket
  • Grete Fochsen, projektledare och utredare, Folkhälsomyndigheten
  • Gunnar Sundqvist, Utredare, SKR
  • Stefan Wiberg, utvecklingschef, Prevent

Litteratursökningens resultat

I augusti 2020 påbörjade forskargruppen arbetet och har utifrån syfte och frågeställningar definierat sökstrategier. Sökningen har inkluderat studier som rör arbetsmiljöaspekter vid utbrott av epidemier och pandemier, t ex MERS, SARS och Covid-19, som är genomförda i nationell och internationell kontext och är skrivna på svenska eller engelska. Tillsammans med biblioteksstöd vid Lunds universitet genomfördes litteratursökningen.

Efter en första genomgång av 4034 artiklar och exkludering av irrelevanta artiklar återstår nu ett urval av 338 artiklar för djupare granskning.

Arbetet just nu – genomgång av relevans och kvalitet

Arbetet med att granska de 338 artiklarnas relevans utifrån deras sammanfattningar pågår. Sammanfattningarna granskas av två forskare var för sig, om de inte är eniga om inkludering/exkludering följer diskussion i forskargruppen om artikelns relevans.

När granskningen av sammanfattningarna är färdigställd analyserar forskargruppen fulltexten av artiklarna och ytterligare exkludering kan bli aktuell även efter det. Artiklarna som efter fulltextgranskingen kvarstår blir underlag för kunskapssammanställningens resultat.

Resultaten publiceras februari 2022

Vi lever fortsatt i en pandemi och mängder av forskningsartiklar publiceras för varje dag som går och kommer så göra under lång tid framöver. Projektet har hittat forskning med relevans och kvalitet utifrån studier publicerade fram till oktober 2020. Detta projekt blir således en första inblick i forskningsläget och vad vi behöver samla in mer kunskaper om kopplat till epidemier/pandemiers inverkan på organisationers arbetsmiljö.

Kunskapssammanställningen publiceras under februari 2022 och resultaten omvandlas för vidare spridning till beslutsfattare, arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Fler nyheter om projektet