Vissa gruppers utsatthet för arbetsrelaterad stress

I ett regeringsuppdrag sammanställer vi kunskap om särskild utsatthet för arbetsrelaterad stress och arbetsmiljörelaterad ohälsa baserat på etnisk tillhörighet/hudfärg och religion eller annan trosuppfattning.

Uppdraget förlängt till 2025

Regeringsuppdraget gällande utsatta grupper och arbetsrelaterad stress skulle ha redovisats den 1 mars 2024 men har förlängts och ska nu rapporteras till regeringen den 28 februari 2025. I det förlängda uppdraget ingår att skapa förutsättningar för att framtagen kunskap också kommer till användning. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete och dela med oss av våra insikter.

Bakgrund

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap har ett regeringsuppdrag om att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress. Uppdraget ska ha särskilt fokus på kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse utsatthet till följd av etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa. En god arbetsmiljö främjar arbetstagares hälsa och utvecklig som i sin tur bidrar till att fler kan arbeta och ger därmed effekt på individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. Att utsättas för olika typer av negativ särbehandling och att tillhöra en särskilt utsatt grupp i ett samhälle som är strukturerat utifrån hierarkier och ojämlikheter baserade på exempelvis etnisk tillhörighet, bidrar till stress och ohälsa. Detta gäller inte minst inom arbetslivet, där tillgänglig forskning – både från Sverige och från jämförbara västländer – pekar på att personer ur vissa minoritetsgrupper baserat på etnisk tillhörighet generellt sett är mer utsatta för fler fysiska faror och arbetar under sämre psykosociala förhållanden i sin arbetsmiljö jämfört med majoritetsbefolkningen. Det finns internationell forskning om särskild utsatthet för arbetsrelaterad stress för vissa grupper baserat på etnisk tillhörighet och religion. I relation till det svenska arbetslivet saknas det dock sammanställd kunskap baserad på sådan särskild utsatthet i relation till arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress. Det saknas också systematiska sammanställningar av kunskapsläget avseende olika typer av förebyggande insatser och aktiva åtgärder på området.

Syfte och mål

Uppdraget ska resultera i en kunskapssammanställning som i sin tur kan bidra med kunskap i regeringens arbete med att nå målet om ett samhälle fritt från diskriminering som en del av Agenda 2030 och delmål (8:8) som handlar om att skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla. Målet är att öka kunskap om eventuella sambandet mellan utsatthet baserat på etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning och arbetsrelaterad ohälsa. I regeringsuppdraget anges att den sammanställda kunskapen ska spridas på ett sådant sätt att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Projektet ska även ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet i den sammanställda kunskapen.

Tidsplan

58%

question_answerDelredovisning till regeringen

2023-06-01

checkSlutredovisning till regeringen

2025-02-28

question_answerSpridning av resultat

2025-02-28
Mar 23
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 mars 2023
  • question_answerDelredovisning till regeringen: 1 juni 2023
  • checkSlutredovisning till regeringen: 28 februari 2025
  • question_answerSpridning av resultat: 28 februari 2025
  • flagAvslut: 31 maj 2025