Vi genomför en enkätundersökning om utsatthet i arbetslivet

I november genomför vi en enkätundersökning rörande upplevelser av utsatthet på grund av etnicitet, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning. Enkäten kommer att rikta sig till drygt 2000 personer som befinner sig inom det svenska arbetslivet.

Undersökningen kommer att bida med värdefull kunskap till ett av våra pågående regeringsuppdrag där vi sammanställer vi kunskap om särskild utsatthet för arbetsrelaterad stress och arbetsmiljörelaterad ohälsa. Uppdraget fokuserar särskilt på kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa.

format_quote

I Sverige finns det begränsat med forskning på detta område och en del av det vi vill undersöka med enkäten har inte tidigare studerats systematiskt i det svenska arbetslivet, säger Martin Wolgast, forskare vid Lunds universitet.

Inom ramen för uppdraget har vi hittills undersökt och inhämtat kunskap inom ämnet i befintlig vetenskaplig litteratur. Vi arbetar även med intervjuer i fokusgrupper med relevanta aktörer såsom myndighetsrepresentanter, arbetsmarknadens parter och civilsamhällesorganisationer;  och nu kommer vi även att samla in data från personer som befinner sig på arbetsplatser i Sverige.

De insamlade uppgifter kommer att sammanställas så att myndigheten kan sprida kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa. Kunskapen ska i förlängningen även kunna bidra till god och jämlik hälsa i arbetslivet i Sverige genom att myndigheten sprider kunskapssammanställningen och eventuellt även lämnar förslag på evidensbaserade rekommendationer för att minska utsattheten för arbetsrelaterad stress. Eventuellt kommer uppdraget även kunna identifiera kunskapsluckor inom detta område.

Om ”Vissa gruppers utsatthet för arbetsrelaterad stress”

Forskarna Martin Wolgast och Sima Nurali Wolgast vid psykologiska institutionen på Lunds universitet arbetar på uppdrag av myndigheten med kunskapssammanställningen. Martin och Sima har mångårig erfarenhet av forskning inom diskriminering och mänskliga rättigheter.

Redovisning till regeringen sker den 1 mars 2024. När uppdraget är redovisat påbörjas arbetet med att sprida kunskapen till målgrupperna arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda som stöd i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mer information om projektet ”Vissa gruppers utsatthet för arbetsrelaterad stress”