Vissa gruppers utsatthet för arbetsrelaterad stress

I ett regeringsuppdrag sammanställer vi kunskap om särskild utsatthet för arbetsrelaterad stress och arbetsmiljörelaterad ohälsa baserat på etnisk tillhörighet/hudfärg och religion eller annan trosuppfattning.

Bakgrund

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap har ett regeringsuppdrag om att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress. Uppdraget ska ha särskilt fokus på kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse utsatthet till följd av etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa. En god arbetsmiljö främjar arbetstagares hälsa och utvecklig som i sin tur bidrar till att fler kan arbeta och ger därmed effekt på individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå.

Att utsättas för olika typer av negativ särbehandling och att tillhöra en särskilt utsatt grupp i ett samhälle som är strukturerat utifrån hierarkier och ojämlikheter baserade på exempelvis etnisk tillhörighet, bidrar till stress och ohälsa. Detta gäller inte minst inom arbetslivet, där tillgänglig forskning – både från Sverige och från jämförbara västländer – pekar på att personer ur vissa minoritetsgrupper baserat på etnisk tillhörighet generellt sett är mer utsatta för fler fysiska faror och arbetar under sämre psykosociala förhållanden i sin arbetsmiljö jämfört med majoritetsbefolkningen.

Det finns internationell forskning om särskild utsatthet för arbetsrelaterad stress för vissa grupper baserat på etnisk tillhörighet och religion. I relation till det svenska arbetslivet saknas det dock sammanställd kunskap baserad på sådan särskild utsatthet i relation till arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress. Det saknas också systematiska sammanställningar av kunskapsläget avseende olika typer av förebyggande insatser och aktiva åtgärder på området.

Syfte och mål

Uppdraget ska resultera i en kunskapssammanställning som i sin tur kan bidra med kunskap i regeringens arbete med att nå målet om ett samhälle fritt från diskriminering som en del av Agenda 2030 och delmål (8:8) som handlar om att skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Målet är att öka kunskap om eventuella sambandet mellan utsatthet baserat på etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning och arbetsrelaterad ohälsa.

I regeringsuppdraget anges att den sammanställda kunskapen ska spridas på ett sådant sätt att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Projektet ska även ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet i den sammanställda kunskapen.

Type

Tidslinje

42%
question_answer

Referensgrupp

2023-03-20
question_answer

Delredovisning Arbetsmarknadsdepartementet och Forum för levande historia

2023-06-01
question_answer

Referensgrupp

2023-09-11
question_answer

Referensgrupp

2023-12-11
check

Slutredovisning Arbetsmarknadsdepartementet

2024-03-01
question_answer

Spridning av resultat

2024-03-01
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
  • play_arrowStart: 1 mars 2023
  • question_answerReferensgrupp: 20 mars 2023
  • question_answerDelredovisning Arbetsmarknadsdepartementet och Forum för levande historia: 1 juni 2023
  • question_answerReferensgrupp: 11 september 2023
  • question_answerReferensgrupp : 11 december 2023
  • checkSlutredovisning Arbetsmarknadsdepartementet: 1 mars 2024
  • question_answerSpridning av resultat: 1 mars 2024
  • flagAvslut: 30 juni 2024